Fran­ko: Ri­je­ka mo­že pro­ći i Olym­pi­akos!

Znam da nije la­ko na­do­mjes­ti­ti igra­če, ali ne sum­njam jer znam kak­va je to eki­pa i ka­kav tre­ner, ka­že An­dri­ja­še­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Naj­bo­lji Ri­je­kin stri­je­lac u proš­loj se­zo­ni iz Bel­gi­je pra­ti biv­ši klub iz ko­jeg je oti­šao na­kon du­ple kru­ne. U Gen­tu je de­bi­ti­rao po­got­kom u 1. ko­lu

Pr­vi der­bi Ri­je­ke i Di­na­ma na­kon iz­ne­na­đu­ju­će du­ple kru­ne i pr­vi na­kon od­la­ska s Ru­je­vi­ce naj­bo­ljeg igra­ča šam­pi­on­ske se­zo­ne 2016./17. Fran­ko An­dri­ja­še­vić (26) iz Bel­gi­je pra­ti biv­ši klub. Ja­vio se iz Gen­ta... – Gle­dao sam uz­vrat­nu utak­mi­cu pro­tiv Red Bull Sal­z­bur­ga i dio utak­mi­ce u Osi­je­ku. Sve pra­tim i či­tam da će pro­tiv Di­na­ma u der­bi­ju ne­dos­ta­ja­ti 4-5 igra­ča, što je za­is­ta nez­god­na si­tu­aci­ja. Ne znam kak­vi su no­vi igra­či pa mi je te­ško prog­no­zi­ra­ti, ali što se op­će­ni­to Ri­je­ke ti­če, ni naj­ma­nje ne sum­njam da će us­pje­ti na­ći svoj put, da će tre­ner na­pra­vi­ti svo­je. Te­ško je re­ći kak­va je sad si­tu­aci­ja, ali Ri­je­ka je pra­vi klub ko­ji ima vi­zi­ju bu­duć­nos­ti – ka­že An­dri­ja­še­vić či­ji je od­la­zak po­čet­kom lje­ta bio ne­ka­ko oče­ki­van pa ga je ri­ječ­ki na­vi­jač­ki puk lak­še pod­nio ne­go ovaj po­s­ljed­nji Ste­fa­na Ris­tov­skog u Spor­ting. – Dra­go mi je što je us­pio os­tva­ri­ti tran­sfer, raz­mi­je­ni­li smo po­ru­ke. Vi­dim da se pu­no pri­ča je li taj­ming pro­ma­šen, no me­ni je to glu­po ko­men­ti­ra­ti.

Raz­li­ka u in­fras­truk­tu­ri

Ri­je­ka će ži­vje­ti i na­kon Ris­tov­skog, kao što je i na­kon Fran­ko­va od­la­ska, no kak­ve su joj šan­se da ta­ko ra­nje­na uđe u sku­pi­nu LP-a? – Ri­je­ka ima šan­se! Či­tam da se Olym­pi­akos pro­gla­ša­va fa­vo­ri­tom, i Mi­lić je re­kao da oni o su­par­ni­ku ne raz­miš­lja­ju. No Ri­je­ka nije bi­lo ko­ji su­par­nik, to je klub u ko­jem se zna tko što ra­di i mo­že sva­kom za­gor­ča­ti ži­vot. Uz­vrat je na Ru­je­vi­ci, a mis­lim da već iz Pi­re­ja Ri­je­ka mo­že po­ni­je­ti do­bar re­zul­tat. Da, oni su bo­ga­ti­ji, ali bio je i Sal­z­burg pa je is­pao. U re­du, grč­ki je pr­vak bio naj­go­ri ždri­jeb, no Ri­je­ka mo­že ući bez pri­ti­ska jer ima u dže­pu šest europ­skih utak­mi­ca, is­pu­ni­la je plan. Naj­bo­lje znam kak­va je to eki­pa jer sam bio njen član i ka­žem vam: uđu li u te utak­mi­ce zdra­vi, bez kar­to­na, šan­se su do­bre – ka­že Fran­ko ko­jeg su ja­ko ra­zve­se­li­li us­pje­si na­ših klu­bo­va. – Žao mi je sa­mo što je i Haj­duk do­bio naj­te­žeg su­par­ni­ka. Na­vi­jat ću da svi pro­đu, Osi­je­kov je us­pjeh fe­no­me­na­lan, kad sa­mo us­po­re­dim tu mom­čad s onom od pri­je dvi­je-tri se­zo­ne... Baš mi je dra­go zbog njih – re­kao je An­dri­ja­še­vić pa se okre­nuo us­po­red­bi s Bel­gi­jom: – Krat­ko sam tu, ali već vi­dim da je raz­li­ka u in­fras­truk­tu­ri ogrom­na. Ka­mo god do­đeš, am­bi­jent je vr­hun­ski, te­re­ni od­lič­ni, li­jep je sva­ki sta­di­on, na utak­mi­ca­ma je 20 do 25 tisuća gle­da­te­lja. Kod nas je u Hr­vat­skoj ta­ko sa­mo na dva­tri sta­di­ona. I od­mah se druk­či­je osje­ćaš – ka­že Fran­ko ko­ji je gol­ge­ter­ski niz iz Ri­je­ke nas­ta­vio već u pre­mi­je­ri u bel­gij­skom pr­vens­tvu, u 1. ko­lu pro­tiv St. Tru­ide­na. Na­ža­lost, za­de­si­la ga je i ne­ugod-

na oz­lje­da vra­ta zbog ko­je je pro­pus­tio utak­mi­cu s An­twer­pe­nom.

Ka­me­re na uli­ca­ma

– U tje­dan da­na dva­put mi se do­go­di­la ta oz­lje­da, vrat mi je oti­šao una­zad, s tim što je pr­vi put bi­lo pu­no ne­ugod­ni­je. Po­la­ko se opo­rav­ljam, ide na­bo­lje. I Lo­vre (Ka­li­nić, op. a.) imao je pro­ble­ma s pr­stom na no­zi pa oče­ku­jem da će od slje­de­ćeg ko­la po­če­ti bra­ni­ti – ka­že Fran­ko ko­jem su se pri­je dva tjed­na u Gen­tu pri­dru­ži­le su­pru­ga Ma­ri­na i kći Bar­ba­ra. – Još skup­ljam doj­mo­ve o li­gi, no jas­no je da su Club Brug­ge i An­der­lec­ht klu­bo­vi od ko­jih se oče­ku­je bor­ba za nas­lov, dok se mi že­li­mo uklju­či­ti. Kik­sa­li smo u Eu­ro­pi, htje­li smo ne sa­mo pro­ći Al­tach ne­go i ući u sku­pi­nu. Lo­ši­je smo kre­nu­li, ali di­ći će­mo se – ka­že Fran­ko ko­jem su u pri­la­god­bi po­mo­gli Lo­vre i os­ta­li su­igra­či s na­šeg go­vor­nog po­dru­čja. – Gent je li­jep, sta­ri grad. Si­gur­nost? Na sva­kih 500 me­ta­ra su ka­me­re na uli­ci. Sni­ma­ju pro­met, ali tu su i za slu­čaj te­ro­ris­tič­kih na­pa­da.

Ko­li­ko god ima­ju pro­ble­ma, ne­dos­ta­je ne­ko­li­ko igra­ča, Ri­je­ka će pro­na­ći pra­vi put Osi­je­kov je us­pjeh fe­no­me­na­lan, a žao mi je Haj­du­ka ko­ji je do­bio naj­te­žeg su­par­ni­ka

Na­kon An­dri­ja­še­vi­ća Ri­je­ku je na­pus­tio i Ris­tov­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.