Hor­va­tu se u Za­gre­bu pri­klju­ču­je i Ken­dric­ks

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­skom ska­ka­ču s mot­kom Iva­nu Hor­va­tu na ovo­go­diš­njem Han­že­ko­vi­će­vu me­mo­ri­ja­lu pri­klju­čit će se i no­vi svjet­ski pr­vak Ame­ri­ka­nac Sam Ken­dric­ks, ko­ji je u Lon­do­nu po­bi­je­dio sa 6.00 mm što je ujed­no naj­bo­lji ovo­go­diš­nji re­zul­tat na svi­je­tu. Osim Ken­dric­k­sa, Hor­va­tu će po­sao ote­ža­ti i biv­ši svjet­ski pr­vak u ovoj dis­ci­pli­ni Ka­na­đa­nin Shawnacy Bar­ber, ko­ji ta­ko­đer 29. ko­lo­vo­za do­la­zi na za­gre­bač­ki sta­di­on Mla­dost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.