Par­ti­zan do­vo­di igra­ča iz Ri­je­ke – Thea So­lo­mo­na!?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (mm)

Za­nim­lji­va vi­jest iz Be­ogra­da – pr­vak Sr­bi­je Par­ti­zan do­vo­di igra­ča Ri­je­ke, Ni­ge­rij­ca The­op­hi­lu­sa So­lo­mo­na (21) ko­ji se kod Ke­ka nije us­pio iz­bo­ri­ti za mi­nu­ta­žu, pa će po­ku­ša­ti kod Dra­ga­na Đu­ki­ća. Biv­ši na­pa­dač Ši­be­ni­ka i Is­tre u Ri­je­ci je od 2012. Od­la­zi na po­sud­bu, a crno-bi­je­li­ma su na­suš­no po­treb­na rje­še­nja na­kon od­la­ska Le­onar­da i iz­gled­nog tran­sfe­ra Đur­đe­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.