Baj­ko­vi­ta Hrvatska

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Pu­la je naj­sta­ri­ji grad na is­toč­noj oba­li Ja­dran­skog mo­ra, a nas­ta­nje­na je već pri­je 3000 godina. U doba Rimskog Car­stva do­živ­lja­va vr­lo zna­ča­jan ra­zvoj. Naj­z­na­me­ni­ti­ji spo­me­nik iz tog doba je am­fi­te­atar..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.