Mi­nis­tri­ca Divjak već dva­put pri­je­ti­la os­tav­kom

REFORMA ŠKOLSTVA DOZ­NA­JE­MO U HNS-u

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja Iva Bo­ban Va­le­čić ZAGREB

Ia­ko vo­di­te­lja Po­vje­rens­tva za obra­zo­va­nje ime­nu­je pre­mi­jer, mi­nis­tri­ca te­ško mo­že su­ra­đi­va­ti s lju­di­ma ko­je je nas­li­je­di­la

Reforma obrazovanja, ali i po­zi­ci­ja nes­tra­nač­ke mi­nis­tri­ce Bla­žen­ke Divjak, ko­ja je u Vla­du doš­la iz kvo­te HNS-a, te­me su oko ko­jih se lo­me te će se i da­lje lo­mi­ti kop­lja iz­me­đu ve­ćeg i ma­njeg part­ne­ra. Ka­ko se nes­luž­be­no mo­že ču­ti u HNS-u, mi­nis­tri­ca Divjak već je dva pu­ta bi­la na ko­rak da pod­ne­se os­tav­ku na svo­ju po­zi­ci­ju. Pr­vi put, ka­že naš iz­vor, ka­da je smi­je­ni­la Ja­smin­ku Buljan-Cu­lej s po­zi­ci­je še­fi­ce Struč­nog po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o pra­vi­li­ma za ocje­nu na is­pi­ti­ma dr­žav­ne ma­tu­re jer se nije po­ja­vi­la na ključ­nom sas­tan­ku, za vri­je­me ko­jeg je bi­la na sas­tan­ku kod pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća.

Po­vje­rens­tvo raz­do­ra

Taj je po­tez tu­ma­čen kao tra­si­ra­nje pu­ta za smje­nji­va­nje Buljan-Cu­lej i sa če­la Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, a u tom smje­ru u Mi­nis­tar­stvu obrazovanja na­či­nje­na je i ana­li­za iz­bo­ra čla­no­va ERS-a, ko­ja je, na­vod­no, po­ka­za­la ne­tran­s­pa­rent­nost i broj­ne pro­pus­te u pro­ce­du­ri. Tak­ve in­for­ma­ci­je nes­luž­be­no su pu­šte­ne iz Mi­nis­tar­stva obrazovanja, no o kak­vim se toč­no ne­pra­vil­nos­ti­ma ra­di ne­mo­gu­će je saz­na­ti. Na tu bi ana­li­zu sa­da tre­ba­lo od­go­vo­ri­ti i Po­vje­rens­tvo za pro­ved­bu strategije obrazovanja na či­jem je če­lu i da­lje Di­ja­na Vican. Divjak pri­želj­ku­je i nje­zi­no smje­nji­va­nje i već je naj­a­vi­la iz­mje­nu Strategije obrazovanja ko­ja bi joj omo­gu­ći­la da osob­no za­mi­je­ni Vican na če­lu po­vje­rens­tva, u ko­jem bi, umjes­to čla­no­va ko­je ime­nu­je pre­mi­jer, sje­di­li čel­ni­ci obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja. Da to ne­će ići ta­ko la­ko po­ka­zao je intervju ko­ji je pre­mi­jer Plen­ko­vić dao HRT-u i u ko­jem je po­ru­čio da je to sa­mo stav HNS-a, da po­vje­rens­tvo ime­nu­je pre­mi­jer i da je ono sas­tav­lje­no na plu­ra­lis­tič­kim os­no­va­ma. Po­ru­čio je i da će se pro­vo­đe­nje strategije po­bolj­ša­ti u do­go­vo­ru s Di­ja­nom Vican te da je za­da­ća po­vje­rens­tva da do 8. ruj­na iz­nje­dri pri­jed­log ak­cij­skog pla­na za pro­ved­bu strategije. Bi­la je to jas­na po­ru­ka da Vican os­ta­je na če­lu po­vje­rens­tva i upra­vo to je bio dru­gi raz­log, ka­žu iz­vo­ri iz HNS-a, zbog ko­jeg je mi­nis­tri­ca Blaženka Divjak još jed­nom bi­la sprem­na na od­la­zak s funk­ci­je. Ka­ko će se si­tu­aci­ja na kra­ju ras­ples­ti još je upit­no, no za­nim­lji­vo je da iz HNS-a nes­luž­be­no sti­žu po­ru­ke da je reforma obrazovanja naj­važ­ni­ja i da zbog nje ne tre­ba in­zis­ti­ra­ti na smje­nji­va­nju bi­lo ko­je oso­be. HNS oči­to nije spre­man žr­tvo­va­ti od­no­se u ko­ali­ci­ji zbog in­zis­ti­ra­nja svo­je mi­nis­tri­ce da je smi­je­ni Di­ja­na Vican. – Obav­lje­ni su muč­ni raz­go­vo­ri. Divjak ima svo­je uvje­te, a ni HDZ ne odus­ta­je la­ko, ta­ko da nas, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, če­ka još dos­ta bu­re oko ku­ri­ku­lar­ne re­for­me – ka­že iz­vor iz HNS-a. I u HDZ-u se bo­je da bi se pri­ča o re­for­mi obrazovanja mo­gla do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­ti, a uvje­re­ni su da pro­blem nije u HNS-u ko­li­ko u sa­moj mi­nis­tri­ci ko­ja tvr­do in­zis­ti­ra na svo­jim rje­še­nji­ma.

Ne mo­gu je kon­tro­li­ra­ti

U toj se stran­ci pro­ti­ve ide­ji da na če­lu po­vje­rens­tva bu­de sa­ma mi­nis­tri­ca jer bi se, ka­žu, ci­je­la pri­ča ti­me do­dat­no po­li­ti­zi­ra­la, s ob­zi­rom na to da je mi­nis­tar po funk­ci­ji po­li­ti­čar. – Zna­mo da u HNS-u ni­su pro­tiv to­ga da ona bu­de na če­lu po­vje­rens­tva, ali sa­svim si­gur­no ne bi ni ucje­nji­va­li ra­ski­dom ko­ali­ci­je ako to ne bu­de – uvje­ren je naš iz­vor iz HDZ-a, ko­ji se bo­ji da HNS ne mo­že do kra­ja kon­tro­li­ra­ti nes­tra­nač­ku mi­nis­tri­cu iz svo­je kvo­te. Iz kru­ga Bla­žen­ke Divjak po­ru­ču­ju ka­ko ne­ma go­vo­ra o to­me da bi mi­nis­tri­ca pod­ni­je­la os­tav­ku, no ne odus­ta­ju od naj­av­lje­nih iz­mje­na strategije ko­je bi Bla­žen­ki Divjak omo­gu­ći­le da sa­ma sta­ne na če­lo re­for­me obrazovanja i in­zis­ti­ra­ju na to­me da će se iz­mje­ne us­kla­di­ti kroz jav­nu ras­pra­vu i ras­pra­vu me­đu stran­ka­ma. – Ne­ma su­ko­ba Vican – Divjak i ra­di se is­klju­či­vo o ubr­za­va­nju re­for­me. Tko će i ka­ko to ra­di­ti, ime­na i sve os­ta­lo, de­fi­ni­rat će se u slje­de­ća dva tjed­na – ka­že iz­vor bli­zak mi­nis­tri­ci.

U HDZ-u su pro­tiv ide­je da mi­nis­tri­ca do­đe na če­lo Po­vje­rens­tva za stra­te­gi­ju obrazovanja

An­drej Plen­ko­vić po­ru­čio je da Po­vje­rens­tvo za pro­ved­bu strategije obrazovanja ime­nu­je pre­mi­jer i da je ono sas­tav­lje­no na plu­ra­lis­tič­kim os­no­va­ma

Blaženka Divjak Ne­ma su­ko­ba Vican – Divjak i ra­di se is­klju­či­vo o ubr­za­va­nju re­for­me, po­ru­ču­ju iz kru­go­va bli­skih mi­nis­tri­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.