Mr­sić os­ni­va Fo­kus, no­vu frak­ci­ju u SDP-u

Na­kon Ran­ka Os­to­ji­ća i plat­for­me Po­zi­ti­va, u glav­noj opor­be­noj stran­ci no­va ini­ci­ja­ti­va za di­ja­log

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

U Fo­ku­su, ka­ko ka­že Mr­sić, okup­ljat će se čla­no­vi SDP-a, ali i oni ko­ji to ni­su, a ba­vit će se svim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se lju­di u Hr­vat­skoj su­sre­ću Na­kon što je sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a Ran­ko Os­to­jić sre­di­nom lip­nja os­no­vao udru­gu Po­zi­ti­va, i nje­gov ko­le­ga Mi­ran­do Mr­sić, ko­ji ima am­bi­ci­je pre­uze­ti vo­đe­nje stran­ke, od­lu­čio se na po­kre­ta­nje svo­je ini­ci­ja­ti­ve. Ri­ječ je o Fo­ku­su-plat­for­mi za kul­tu­ru di­ja­lo­ga ko­ja bi s kon­kret­nim ra­dom tre­ba­la po­če­ti sre­di­nom ruj­na.

Što su rad­ni­ci danas?

Pre­ma ri­je­či­ma Mi­ran­da Mr­si­ća, ideja Fo­ku­sa jest da ima ulo­gu think-tan­ka, od­nos­no da okup­lja i čla­no­ve SDP-a, ali i one ko­ji to ni­su, ka­ko bi ras­prav­lja­li o pi­ta­nji­ma ko­ja bi danas tre­ba­la bi­ti u fo­ku­su, pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se lju­di u Hr­vat­skoj sva­kod­nev­no su­sre­ću. – Ono za što se lje­vi­ca ne­ka­da bo­ri­la, pri­mje­ri­ce ma­njin­ska pra­va, rav­no­prav­nost spo­lo­va... danas vi­še nije upit­no, a lju­di i da­lje sma­tra­ju da im je lo­še i da ne ži­ve do­bro. Cilj nam je oku­pi­ti sve ko­ji mis­le da ima­ju što re­ći jer sva­ki je glas va­žan. Ras­prav­ljat će­mo o sva­koj te­mi ko­ja se na­met­ne u druš­tvu i u po­li­ti­ci, ali i mno­gim pi­ta­nji­ma ko­ja su te­ška, ali se mo­ra­ju pos­ta­vi­ti, po­put pi­ta­nja što je rad­nik u 21. sto­lje­ću. To je te­ško pi­ta­nje o ko­jem se vo­di važ­na ras­pra­va u ci­je­loj Eu­ro­pi, a i u Hr­vat­skoj o to­me tre­ba po­ves­ti ras­pra­vu. Od­go­vor nije jed­nos­ta­van, ali tre­ba pos­tav­lja­ti pi­ta­nja ma­kar od­go­vo­ri bi­li te­ški, i to će Fo­kus či­ni­ti – ka­že Mr­sić. Oče­ku­je da će na tim sas­tan­ci­ma su­dje­lo­va­ti i ru­ko­vod­stvo SDP-a, pa i šef stran­ke Da­vor Ber­nar­dić te lju­di iz SDP-ovih sa­vje­ta. I dok Mr­si­će­vi ne­is­to­miš­lje­ni­ci u stran­ci nje­go­vu plat­for­mu vi­de kao čis­tu pro­vo­ka­ci­ju, a ne­ki i da je Fo­kus ma­te­ri­jal za ne­ku bu­du­ću frak­ci­ju unu­tar stran­ke, sam Mr­sić ka­že da bi Fo­ku­sa bi­lo i da je pot­pu­no za­do­vo­ljan sta­njem u SDP-u i nje­go­vim ru­ko­vod­stvom jer već du­go raz­miš­lja o tak­voj ini­ci­ja­ti­vi te ka­ko cilj Fo­ku­sa nije ra­zje­di­nja­va­nje člans­tva SDP-a, ne­go upra­vo su­prot­no, okup­lja­nje. Ipak, ne od­ba­cu­je op­ci­ju da Fo­kus do­is­ta pos­ta­ne frak­ci­ja unu­tar stran­ke, ali ka­že da je sa­da još pre­ra­no zna­ti u ko­jem će se smje­ru stva­ri oko Fo­ku­sa odvi­ja­ti. No go­to­vo je si­gu­ran da ne­će pre­ras­ti u no­vu po­li­tič­ku stran­ku jer je, ka­že, Fo­kus za­miš­ljen kao mjes­to raz­mje­ne ideja. I do­da­je ka­ko Fo­kus ne­ma ve­ze s nje­go­vom kan­di­da­tu­rom za še­fa SDP-a ko­ja će se, ka­že, do­go­di­ti ka­da se iz­bo­ri ras­pi­šu.

Za­do­vo­lja­va­ju am­bi­ci­je

Na Fo­kus se ci­nič­no os­vr­nuo i pot­pred­sjed­nik SDP-a Raj­ko Os­to­jić, ko­ji ne vje­ru­je da će pre­ras­ti u frak­ci­ju. – Oči­to je da su pred­sjed­nič­ke am­bi­ci­je ne­kih čla­no­va pri­ori­tet i da su se ne­ki, ko­ji ni­su us­pje­li pos­ta­ti pred­sjed­ni­ci SDP-a ili ne­kih grad­skih or­ga­ni­za­ci­ja, sa­da od­lu­či­li za for­mi­ra­nje ili ne­kak­vih nev­la­di­nih udru­ga ili sek­ci­ja ka­ko bi za­do­vo­lji­li svo­je ne­re­ali­zi­ra­ne pred­sjed­nič­ke am­bi­ci­je– po­ru­čio je Os­to­jić.

Sre­di­nom lip­nja zas­tup­nik SDP-a Ran­ko Os­to­jić os­no­vao je udru­gu Po­zi­ti­va

Mi­ran­do Mr­sić ka­že da nje­go­va plat­for­ma ne­ma ve­ze s nje­go­vom kan­di­da­tu­rom za še­fa SDP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.