Li­de­ri Hr­vat­ske i BiH ima­ju tri­put ve­će pla­će od sr­p­skih

U us­po­red­bi sa su­sjed­nim zem­lja­ma, sr­p­ski naj­vi­ši duž­nos­ni­ci ima­ju naj­ni­že pla­će. Pred­sjed­nik Sr­bi­je pri­ma 1100 eura mje­seč­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Pla­će naj­vi­ših duž­nos­ni­ka u Hr­vat­skoj ne­što su ni­že od slo­ven­skih, a na is­toj ra­zi­ni s pla­ća­ma čla­no­va pred­sjed­niš­tva BiH U Sr­bi­ji se ovih da­na u di­je­lu jav­nos­ti po­ve­la ras­pra­va o pla­ća­ma pred­sjed­ni­ka i pre­mi­jer­ke te dr­ža­ve. Ta­ko sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić mje­seč­no za­ra­di oko 1100 eura, a mje­seč­na ne­to pla­ća sr­bi­jan­ske pre­mi­jer­ke Ane Br­na­bić je 872 eura.

Na vr­hu u re­gi­ji

U us­po­red­bi sa su­sjed­nim zem­lja­ma, sr­bi­jan­ski naj­vi­ši dr­žav­ni duž­nos­ni­ci ima­ju naj­ni­že pla­će. Hrvatska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ima tros­tru­ko ve­ću pla­ću od svo­ga sr­bi­jan­skog ko­le­ge – oko 3000 eura, a u is­tom su od­no­su pla­će hr­vat­skog pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i sr­bi­jan­ske pre­mi­jer­ke Br­na­bić jer Plen­ko­vić mje­seč­no za­ra­di oko 2600 eura. Hrvatska je po vi­si­ni pri­ma­nja naj­vi­ših duž­nos­ni­ka pri vr­hu u re­gi­ji, sa­mo Slo­ven­ci pla­ća­ju vi­še svog pred­sjed­ni­ka i pre­mi­je­ra, ali ta raz­li­ka u od­no­su na Hr­vat­sku nije ve­li­ka. Slo­ven­ski pred­sjed­nik Bo­rut Pa­hor i pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar mje­seč­no za­ra­de oko 3500 eura. Uz bok pla­ća­ma hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra su po­li­ti­ča­ri u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, ko­ja ipak nije to­li­ko eko­nom­ski ja­ka kao Hrvatska. Ta­ko tri čla­na pred­sjed­niš­tva BiH mje­seč­no do­bi­ju sva­ki po 2500 eura. Mje­seč­na pla­ća pred­sjed­ni­ka Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH, što je funk­ci­ja jed­na­ka pred­sjed­ni­ku Vla­de, iz­no­si oko 2300 eura. U Cr­noj Go­ri pred­sjed­nik mje­seč­no pri­ma ne­to pla­ću od 2400 eura, a pre­mi­jer oko 200 eura ma­nje. U Ma­ke­do­ni­ji su pred­sjed­nič­ka i pre­mi­jer­ska pla­ća ot­pri­li­ke na ra­zi­ni sr­bi­jan­skih, ali ipak ne­što ve­će i iz­no­se 1400 eura za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve i 1300 eura za pred­sjed­ni­ka Vla­de. Od dru­gih čla­ni­ca EU, a ko­je su po ra­zvi­je­nos­ti us­po­re­di­ve s Hr­vat­skom, naj­za­nim­lji­vi­ji je po­da­tak o pla­ća­ma ru­munj­skog pred­sjed­ni­ka i pre­mi­je­ra ko­ji mje­seč­no za­ra­de oko 1400 eura ne­to. Pu­no ve­će pla­će od njih ima­ju, pri­mje­ri­ce, polj­ska pre­mi­jer­ka i ma­đar­ski pre­mi­jer – 3800, od­nos­no oko 5000 eura. Što se ti­če dru­gih dr­žav­ni­ka u Eu­ro­pi i svi­je­tu, nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ima mje­seč­nu pla­ću oko 18.300 eura, a ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump mje­seč­no pri­ma oko 29.000 eura. Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin ima mje­seč­nu pla­ću od 10-ak tisuća eura. Ni­zo­zem­ski pre­mi­jer Mark Rut­te mje­seč­no za svoj rad pri­mi oko 13.000 eura, a fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron oko 15.000 eura. To­li­ko iz­no­si i mje­seč­na pla­ća bri­tan­ske pre­mi­jer­ke The­re­se May i tur­skog pred­sjed- ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa Er­do­ga­na. Ki­ne­ski pred­sjed­nik Xi Jin­ping mje­seč­no pri­ma sa­mo 1500 eura ne­to. Pro­fe­sor na be­ograd­skom Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti Zo­ran Sto­jilj­ko­vić za Blic je ka­zao da su uvjer­lji­vo naj­ni­že pla­će sr­bi­jan­skih duž­nos­ni­ka čis­ta de­ma­go­gi­ja i po­pu­li­zam.

Obič­no po­li­ti­kant­stvo

– Ne­vje­ro­jat­no je da sred­nji me­nadž­ment u jav­noj ad­mi­nis­tra­ci­ji ima po ne­ko­li­ko pu­ta vi­še pla­će od naj­vi­ših duž­nos­ni­ka. To je obič­no po­li­ti­kant­stvo. Ka­ko će­te s tak­vim pla­ća­ma pri­vu­ći naj­s­po­sob­ni­je i naj­ško­lo­va­ni­je mla­de lju­de da ra­de u dr­žav­nom sek­to­ru – na­gla­sio je Sto­jilj­ko­vić. Sma­tra da bi mje­seč­nu za­ra­du dr­žav­ni­ka tre­ba­lo odre­đi­va­ti pre­ma vi­si­ni pro­sječ­nog do­hot­ka. – Ako je pro­sječ­na pla­ća u Sr­bi­ji 400 eura, on­da bi naj­vi­ši duž­nos­ni­ci tre­ba­li ima­ti šest do se­dam pu­ta vi­še od to­ga. Ali da ured­no pla­ća­ju sve tro­ško­ve i po­re­ze dr­ža­vi po ci­je­na­ma ko­je pla­ća­ju obič­ni gra­đa­ni. Dak­le, mo­ra sve bi­ti pot­pu­no tran­s­pa­rent­no – is­tak­nuo je Sto­jilj­ko­vić.

Ru­munj­ski pred­sjed­nik i pre­mi­jer mje­seč­no za­ra­de oko 1400 eura ne­to SLAVKO TUCAKOVIĆ: Oče­ku­je­mo da će se dim­lje­nje na Ka­meš­ni­ci po­jav­lji­va­ti slje­de­ćih ne­ko­li­ko da­na te će ga­si­te­lji i da­lje nas­ta­vi­ti de­žu­ra­ti na po­ža­ri­štu do ko­nač­nog ga­še­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.