Ma­ji­ca s lo­gom Fo­ku­sa bi­la je i na vr­hu Tri­gla­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da Mr­sić ne­što “smje­ra” bi­lo je jas­no još pri­je lje­ta ka­da je or­ga­ni­zi­rao tra­di­ci­onal­ni ro­štilj na ko­jem je bi­lo mno­go SDP-ova­ca, ali i sim­pa­ti­ze­ra. Na ro­štilj, ko­ji je bio na te­ni­skim te­re­ni­ma Za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma Mr­sić je sti­gao odje­ven u ma­ji­cu s lo­gom Fo­ku­sa ko­ju su no­si­li i još ne­ke ko­le­ge. Ma­ji­cu je do­bio i biv­ši mi­nis­tar bra­ni­te­lja An­te Ko­tro­ma­no­vić u ko­joj je po­zi­rao i na naj­vi­šem vr­hu Slo­ve­ni­je Tri­gla­vu, na ko­ji se po­čet­kom ko­lo­vo­za po­peo s biv­šim pred­sjed­ni­kom SDP-a Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem ka­da je u vi­de­opo­ru­ci po­ru­čio: Las­te se vra­ća­ju!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.