Slu­čaj dr. Stub­b­sa kap u po­pla­vi ne­to­le­ran­ci­je

Ne­kul­tu­ra di­ja­lo­ga i nes­noš­lji­vost sve opas­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić

Le­inert-No­vo­sel: Ia­ko se Stub­bs is­pri­čao, pi­ta­te se je li mo­gu­će da je tak­vu uvre­du iz­rek­la obra­zo­va­na oso­ba, a ne net­ko tko se na­pio... di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Ia­ko se znans­tve­ni sa­vjet­nik Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Zagreb, Pa­ul Stub­bs is­pri­čao za ne­pod­noš­lji­vo ru­žan ko­men­tar o kar­di­na­lu Bo­za­ni­ću, os­ta­je či­nje­ni­ca da on nije iz­nim­ka u hr­vat­skom druš­tvu. Po­pla­va ne­to­le­ran­ci­je, nes­noš­lji­vos­ti i mrž­nje pre­ma oni­ma dru­ga­či­jih svje­to­na­zo­ra tra­je još od ras­pra­va o spol­nom od­go­ju, re­for­mi obrazovanja, Tr­gu mar­ša­la Ti­ta, ka­to­lič­kim i dru­gim udru­ga­ma... Stub­bs se bar is­pri­čao, svjes­tan da je iz­re­kao ri­je­či ko­je su za sva­ku osu­du, dok ni­zu dru­gih to nije bi­lo ni na kraj pa­me­ti jer su ne­pri­ja­te­lji – fa­šis­ti, Cr­k­va, ma­nji­ne, an­ti­fa­šis­ti i “rva­ti” – to i zas­lu­ži­li.

Druš­tvo će se ras­pas­ti

So­ci­olog Si­ni­ša Zrin­š­čak dr­ži da se u nas po­ja­ča­va ide­olo­ški su­kob. Na­še druš­tvo je, ka­že, plu­ra­lis­tič­ko, ima­mo raz­li­či­te udru­ge i svje­to­na­zo­re i mo­bi­li­za­ci­ju ci­vil­nih udru­ga re­li­gij­skog pred­z­na­ka. – Ta ja­ča mo­bi­li­za­ci­ja ci­vil­nog druš­tva nije spor­na, ali je spor­no što se ni­smo na­uči­li kul­tu­ri di­ja­lo­ga. U druš­tvu je pre­vi­še is­klju­či­vos­ti, pre­vi­še uko­pa­nos­ti u vlas­ti­ti svje­to­na­zor i po­gled, i to sa svih stra­na. Mo­ra­mo pri­hva­ti­ti da pos­to­je raz­li­či­tos­ti i su­prot­stav­lje­ni po­gle­di u druš­tvu i da ih tre­ba­mo po­što­va­ti i shva­ća­ti. U nas ra­zi­na ne­to­le­ran­ci­je ras­te jer ne mo­že­mo pri­hva­ti­ti da pos­to­ji net­ko tko mis­li sa­svim su­prot­no a da ga ne gle­da­mo kroz ni­šan. Ključ­ni ak­te­ri od Sa­bo­ra do HAZU tre­ba­ju pro­na­ći za­jed­nič­ke toč­ke i pro­mi­ca­ti di­ja­log i to­le­ran­ci­ju, ina­če će­mo se ras­pas­ti kao druš­tvo – ka­že Zrin­š­čak. I ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja Smi­lja­na Le­inert-No­vo­sel is­ti­če da je u po­s­ljed­nje vri­je­me ko­mu­ni­ka­ci­ja u jav­nos­ti sve ne­to­le­rant­ni­ja. – Sve vi­še se ne­kon­tro­li­ra­no ko­mu­ni­ci­ra vri­je­đa­ju­ći sta­vo­ve dru­ge stra­ne, kao da je na dru­goj stra­ni ne­pri­ja­telj, a ne oso­ba ko­ja dru­ga­či­je mis­li i ima pra­vo na to. To je olak­ša­no i ko­mu­ni­ci­ra­njem pre­ko druš­tve­nih mre­ža, pa lju­di ne­ma­ju gra­ni­cu, ne pi­ta­ju se ka­ko će se osje­ća­ti dru­ga stra­na i svi oni ko­ji po nji­ma pri­pa­da­ju “dru­goj gru­pi”. Nitko ne bi ek­s­trem­ne re­če­ni­ce po­put Stub­sso­ove iz­go­vo­rio ne­kom li­cem u li­ce. Ia­ko je Stub­sso­va re­ak­ci­ja i is­pri­ka, ko­ja je po­zi­tiv­na, doš­la re­la­tiv­no br­zo, i je­di­no je što je mo­gao na­pra­vi­ti, pi­ta­te se je li mo­gu­će da je to iz­rek­la obra­zo­va­na oso­ba, a ne net­ko tko se na­pio i va­ljao glu­pos­ti – ka­že Le­inert-No­vo­sel.

Ši­ri se kao epi­de­mi­ja

I po­li­ti­ča­ri, do­da­je, pri­do­no­se ne­to­le­rant­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji do­živ­lja­va­ju­ći je kao ka­nal pro­mo­ci­je za laj­ko­ve, po­dr­šku, a on­da se ši­ri kao epi­de­mi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.