Du­brov­nik naj­bo­lje kon­gres­no odre­di­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h) (h)

Du­brov­nik je pre­ma iz­bo­ru re­gi­onal­nog iz­da­nja struč­nog ma­ga­zi­na Kon­gres u kon­ku­ren­ci­ji 71 gra­da pro­gla­šen naj­bo­ljom kon­gres­nom des­ti­na­ci­jom sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe ko­ja mo­že ugos­ti­ti oko ti­su­ću kon­gres­nih sudionika. ga­si­te­lja s de­set va­tro­gas­nih vo­zi­la, ko­ji­ma po­ma­že i kop­ne­na voj­ska te pet pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va – dva ka­na­de­ra i tri zrač­na trak­to­ra, ga­si­lo je ju­čer po­žar na pla­ni­ni Ka­meš­ni­ci iz­nad Si­nja. Go­rje­la je bo­ro­va šu­ma i ni­sko ras­li­nje, a na­se­lja i stam­be­ni objek­ti ni­su bi­li ugro­že­ni. U ga­še­nju je an­ga­ži­ra­no i 50 pri­pad­ni­ka Hr­vat­ske kop­ne­ne voj­ske, a njih 24 po­ma­žu u ga­še­nju po­ža­ra na Di­na­ri. Od po­čet­ka ovo­go­diš­nje pro­tu­po­žar­ne se­zo­ne zrač­ne sna­ge su­dje­lo­va­le su u ga­še­nju 193 po­ža­ra. Iz­ba­ci­le su oko 47.600 to­na vo­de...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.