Start Ma­ra­to­na ne­re­tvan­skih la­đa u 17 sa­ti u Met­ko­vi­ću, cilj u Plo­ča­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

U utr­ci su­dje­lu­je 30-ak eki­pa i tris­to­ti­njak ves­la­ča, a po­bjed­nik do­bi­va ve­li­ki pri­je­laz­ni Do­ma­go­jev štit. Po­bje­da je stvar pres­ti­ža Tra­di­ci­onal­ni Ma­ra­ton ne­re­tvan­skih la­đa danas će se odr­ža­ti 20. put. Ama­ter­skoj utr­ci sta­rih plo­vi­la na 22,5 ki­lo­me­ta­ra du­goj tra­si od Met­ko­vi­ća cilj je u plo­čan­skom za­lje­vu. U utr­ci su­dje­lu­je 30-ak la­đar­skih eki­pa i tris­to­ti­njak ves­la­ča u plo- vi­li­ma ko­ja su u po­vi­jes­ti ima­la ključ­nu pro­met­no-eko­nom­sku ulo­gu za sta­nov­ni­ke ne­re­tvan­skog kra­ja. Ma­ra­ton po­či­nje u 17 sa­ti is­pod Luč­kog mos­ta u Met­ko­vi­ću odak­le kre­će utr­ka niz Ne­re­tvu, i to od Met­ko­vi­ća, pre­ko Ku­le No­rin­ske, Kr­vav­ca, Opu­ze­na, Ko­mi­na, Ba­nje, Ša­rić Stru­ge, Ro­go­ti­na, Če­ve­lju­še, Sta­bli­ne, pa do Plo­ča. Do­la­zak pr­vih la­đa na ri­vi u Plo­ča­ma is­pred ho­te­la Ja­dran oče­ku­je se oko 19.15 sa­ti. Po­bjed­nik na dar do­bi­va ve­li­ki pri­je­laz­ni Do­ma­go­jev štit, kao i ma­li štit u traj­no vlas­niš­tvo. Ia­ko je po­bje­da stvar pres­ti­ža, su­di­oni­ci is­ti­ču ka­ko im ona nije naj­važ­ni­ja, već hra­brost i že­lja za odr­ža­va­njem tra­di­ci­je te pod­sje­ća­nje na ži­vot pre­da­ka. Ma­ra­ton se tra­di­ci­onal­no odr­ža­va pod po­kro­vi­telj­stvom pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke, or­ga­ni­zi­ra ga Udru­ga la­đa­ra Ne­re­tve, a duž Ne­re­tve pra­ti ga vi­še de­se­ta­ka tisuća gos­ti­ju i tu­ris­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.