Tor­ci­daš Ivan Ma­te Bla­že­vić (23) ubi­jen je u op­ćoj tuč­nja­vi u ka­fi­ću

Jav­nos­ti je pos­tao poz­nat kad je na­pao su­ca Bru­nu Ma­ri­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Su­sje­di ka­žu da ih je oko če­ti­ri sa­ta uju­tro pro­bu­di­la vi­ka, tr­ča­nje i raz­bi­ja­nje. Sti­gla je i Hit­na, no mla­di­ću nije bi­lo po­mo­ći Sla­vi­ca Vu­ko­vić Ivan Ma­te Bla­že­vić (23) ubi­jen je u Sto­bre­ču u no­ći s če­t­vrt­ka na pe­tak. Ubo­den je no­žem u pr­si­šte pri­li­kom tuč­nja­ve u ko­joj je su­dje­lo­va­la gru­pa mla­di­ća pred ka­fi­ćem u bli­zi­ni sto­breč­kih te­ni­skih te­re­na.

Tra­ga se za ubo­ji­com

Ivan Ma­te Bla­že­vić poz­nat je i po­li­ci­ji i jav­nos­ti. Osu­đen je za na­pad na su­ca Bru­nu Ma­ri­ća ka­da ga je u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne, u res­to­ra­nu Epe­ti­um u Sto­bre­ču, za vri­je­me ruč­ka sku­pi­na ma­ski­ra­nih mu­ška­ra­ca is­tuk­la šip­ka­ma. Po­li­ci­ja na­vod­no zna iden­ti­tet ubo­ji­ce, nes­luž­be­no se go­vo­ri ka­ko je ri­ječ o 24-go­diš­nja­ku iz Pod­stra­ne, ali u pe­tak do 17 sa­ti još ga ni­su bi­li uhva­ti­li. Kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje, ko­je bi tre­ba­lo osvi­je­tli­ti do­ga­đaj, još uvi­jek tra­je te je služ­be­ne in­for­ma­ci­je ne­mo­gu­će do­bi­ti. Nes­luž­be­no, u Sto­bre­ču, gdje je si­noć­nje uboj­stvo glav­na te­ma raz­go­vo­ra, lju­di go­vo­re ka­ko je Bla­že­vić bio na fe­šti u po­vo­du Sve­tog Lo­vre i kon­cer­tu Ma­te Bu­li­ća. Go­to­vo ci­je­lu ve­čer pro­veo je bli­zu šan­ka uz mo­re, a ka­da je fe­šta za­vr­ši­la, zas­tao je u ka­fi­ću do te­ni­skih te­re­na na iz­la­zu iz mje- sta. Što se unu­tra do­ga­đa­lo, znat će se na­kon što po­li­ci­ja ra­svi­je­tli do­ga­đaj i in­for­mi­ra jav­nost jer su se su­di­oni­ci raz­bje­ža­li, a pre­ma pri­ča­ma su­sje­da i oče­vi­da­ca, doš­lo je do op­će tuč­nja­ve. Oko če­ti­ri sa­ta uju­tro, is­pri­ča­li su sta­nov­ni­ci naj­bli­žih ku­ća, pro­bu­di­li su ih vi­ka, psov­ke, der­nja­va, tr­ča­nje i raz­bi­ja­nje. Još se ni­su ni­ti snaš­li ni­ti po­zva­li po­li­ci­ju, a u 4.15 sa­ti doš­lo je vo­zi­lo Hit­ne po­mo­ći i odvez­lo oz­li­je­đe­nog Bla­že­vi­ća. Me­đu­tim, iz­bo­de­nom mla­di­ću nije bi­lo spa­sa. Umro je u split­skoj bol­ni­ci.

Nije odao su­di­oni­ke

Bla­že­vić je bio is­tak­nu­ti član Tor­ci­de ko­ja je u ža­los­ti zbog gu­bit­ka. “Bi­ti ve­lik za ži­vo­ta je te­ško, bi­ti ve­lik s 23 go­di­ne je ne­mo­gu­će, a ti si bio je­dan od tih, naj­ve­ćih. Ti os­ta­ješ i da­lje me­đu na­ma i ni­kad ne okre­ćeš le­đa. Za vječ­nost...”, na­pi­sa­li su na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci Tor­ci­de. Na­ja­vi­li su i ka­ko na utak­mi­ci Haj­duk – Sla­ven Be­lu­po ne­će bi­ti na­vi­ja­nja sa sje­ve­ra. “Tor­ci­da će u 23. mi­nu­ti u ti­ši­ni, dos­to­jans­tve­no na­pus­ti­ti tri­bi­nu. Po­či­vaj u mi­ru, bra­te”, po­ru­či­li su tor­ci­da­ši svo­me čla­nu. Zbog na­pa­da na su­ca Ma­ri­ća, Bla­že­vić je bio dva mje­se­ca u is­traž­nom za­tvo­ru, a kaž­njen je s osam mje­se­ci za­tvo­ra ko­ji mu je za­mi­je­njen ra­dom za op­će do­bro. Pri­je to­ga nije bio osu­đi­van. Osim Bla­že­vi­ća, ko­jeg je uhva­tio je­dan gost res­to­ra­na i za­dr­žao do do­la­ska po­li­ci­je, Ma­ri­ća su na­pa­la još če­ti­ri mu­škar­ca. Ni­kad nije odao su­di­oni­ke.

Po­li­ci­ja na­vod­no zna iden­ti­tet ubo­ji­ce, ri­ječ je o 24-go­diš­nja­ku iz Pod­stra­ne Bla­že­vić je zbog na­pa­da na su­ca Bru­nu Ma­ri­ća dva mje­se­ca bio u is­traž­nom za­tvo­ru

Kri­mi­na­lis­tič­ka po­li­ci­ja ju­čer je ti­je­kom ci­je­log da­na obav­lja­la oče­vid kod te­ni­skih te­re­na u Sto­bre­ču

Ivan Ma­te Bla­že­vić imao je 23 go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.