Svi su lu­di za Her­ma­nom

TripExpert je ze­le­noj oazi u cen­tru gra­da do­di­je­lio na­gra­du “naj­bo­lje od Za­gre­ba”, a po­sje­ti­te­lji u njoj čes­to tra­že i kor­nja­ču ko­ja je sen­za­ci­ja na Fej­su

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ba­li­ja

Ču­va­ju 5000 bilj­nih svoj­ti, ko­je go­diš­nje raz­gle­da od 70 do 150 tisuća lju­di. Stra­na­ca je vi­še ne­go do­ma­ćih, a lje­ti je on­dje ne­ko­li­ko stup­nje­va hlad­ni­je pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net Bo­ta­nič­ki vrt jed­na je od naj­ljep­ših atrak­ci­ja u me­tro­po­li. Tvr­de ta­ko tu­ris­tič­ki no­vi­na­ri i pu­to­pis­ci ko­ji su mu do­di­je­li­li priz­na­nje “naj­bo­lje od Za­gre­ba”, na­gra­du web stra­ni­ce TripExpert. Slo­ži­li su se da se Bo­ta­nič­ki ti­je­kom bo­rav­ka u gra­du mo­ra po­sje­ti­ti, a zna­ju to i stran­ci ko­jih u ze­le­noj oazi na Ma­ru­li­će­vu tr­gu ima vi­še ne­go do­ma­ćih. Po­go­to­vo za vru­ćih da­na ka­da je on­dje ne­ko­li­ko stup­nje­va hlad­ni­je.

Me­đu top pet lo­ka­ci­ja

No, ne hr­le u Bo­ta­nič­ki sa­mo tu­ris­ti. Po­ve­ćao se i broj kor­nja­ča ko­je pli­je­ne paž­nju po­sje­ti­te­lja uži­va­ju­ći u sun­cu na oba­li po­red je­ze­ra. Kao da je nas­lu­tio da je vrt po­nov­no hit, vra­tio mu se i Her­man. Ta­ko su od­mi­lja dje­lat­ni­ci pro­zva­li čan­ča­ru ko­ja je bi­la mis­te­ri­oz­no nes­ta­la, a sum­nja se da ju je net­ko “po­su­dio” za kuć­nog lju­bim­ca, pa po­tom do­nio na­zad. Her­man je sen­za­ci­ja na druš­tve­nim mre­ža­ma, ali i me­đu tu­ris­ti­ma. Čim pro­mo­li gla­vi­cu iz gr­ma, “škljo­ca­ju” fo­to­apa­ra­ti­ma i mo­bi­te­li­ma, že­le­ći mu do­ći što bli­že. No, vo­le “oki­nu­ti” sel­fi i na mos­tu, sje­de­ći u sje­ni­ci ili is­pred ve­li­kog pa­vi­ljo­na na ju­go­is­toč­noj stra­ni. – Tru­di­mo se pro­du­lji­ti se­zo­nu ka­ko bi što vi­še lju­di raz­gle­da­lo vrt. Ču­va­mo 5000 bilj­nih svoj­ti, ali ni­su sve na otvorenom, pa ne­ke po­vre­me­no iz­ne­se­mo ka­ko bi se mo­gle vi­dje­ti. Ako je li­je­po vri­je­me, otva­ra­mo već 1. ožuj­ka, a se­zo­na tra­je sve do 1. stu­de­nog – ka­že Va­nja Sta­men­ko­vić, struč­ni sa­vjet­nik u vr­tu. Go­diš­nje kroz vra­ta Bo­ta­je nič­kog pro­đe od 70 do 150 tisuća po­sje­ti­te­lja. Ok­vir­na je to broj­ka, do­da­je, s ob­zi­rom na to da se ulaz ne na­pla­ću­je, no nji­ho­vi ču­va­ri bi­lje­že ka­ko tko uđe. I me­đu pr­vih su pet mjes­ta u Za­gre­bu po po­sje­će­nos­ti. A za­što Bo­ta­nič­ki to­li­ko priv­la­či tu­ris­te? – Bli­zi­na cen­tru va­žan je ele­ment, no naj­ve­ća mu je vri­jed­nost to što sa­ču­van u iz­vor­nom obli­ku. Od idej­nog na­cr­ta iz 1889. nije se pu­no od­stu­pa­lo – is­ti­če Sta­me­no­vić. Je­dan od raz­lo­ga to­me jest i či­nje­ni­ca da je 1971. za­ko­nom za­šti­ćen kao spo­me­nik vrt­ne ar­hi­tek­tu­re. Svo­je­vr­stan je to muzej na otvorenom zbog ko­jeg su dje­lat­ni­ci odre­di­li i pra­vi­la po­na­ša­nja ko­je ne­ki tu­ris­ti ne ra­zu­mi­ju.

Naj­ve­ća je vri­jed­nost to što je sa­ču­van u iz­vor­nom obli­ku, kao na na­cr­tu iz 1889.

Ame­ri­kan­ci od­mah na tra­vu

– Čim do­đu, Ame­ri­kan­ci sjed­nu na tra­vu jer je ta­kav kod njih obi­čaj. Kad ih za­mo­li­mo da pri­je­đu na klu­pu, bez ljut­nje se po­mak­nu – ka­že Sta­men­ko­vić. Stran­ci čes­to bilj­ke ko­je vi­de us­po­re­đu­ju s flo­rom u svo­joj do­mo­vi­ni, a zna­ju i po ne­ko­li­ko mi­nu­ta sta­ja­ti is­pred di­vov­skih lo­po­ča ne bi li s in­fo­plo­či­ca pro­či­ta­li sve de­ta­lje. Vo­le se za­dr­ža­ti i is­pod sta­bla ža­los­ne so­fo­re ka­ko bi uhva­ti­li sa­vr­šen ka­dar. – Po­ka­že­mo im i naj­sta­ri­je dr­vo, hrast luž­njak od ba­rem 200 godina, ko­ji je sta­jao na tom mjes­tu i pri­je nas­tan­ka vr­ta – za­klju­ču­je Sta­men­ko­vić.

Mno­gi se ra­do fo­to­gra­fi­ra­ju na ne­dav­no ob­nov­lje­nom cr­ve­nom mos­tu, ko­je­mu nije odo­lje­la ni na­ša no­vi­nar­ka

Omi­lje­no je mjes­to za sel­fi i “škljo­ca­nje” is­pred iz­lož­be­nog pa­vi­ljo­na iz 1891. na ju­go­is­toč­noj stra­ni

Ulaz u “muzej na otvorenom” na Ma­ru­li­će­vu tr­gu ne na­pla­ću­je se

Ne­ri­jet­ki se vo­le za­dr­ža­ti po­red di­vov­skih lo­po­ča u stak­le­ni­ku

Va­nja Sta­men­ko­vić is­pod ža­los­ne so­fo­re ko­ja je ta­ko­đer atrak­ci­ja

“Po­su­di­li” je za kuć­nog lju­bim­ca? Gdje je čan­ča­ra bi­la nije ra­zjaš­nje­no, ali na­kon du­ljeg se vre­me­na vra­ti­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.