Ima­te vi­ška odje­će? Daj­te je du­ća­nu za iz­bje­gli­ce

“Dnev­ni bo­ra­vak” uvi­jek je pun: Ov­dje se osje­ća­mo kao lju­di...

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana–Ma­ria Ke­ze­rić grad­ska@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ra­de tri da­na u tjed­nu, a do­đe im i po 80 oso­ba. Stva­ri do­bi­va­ju bes­plat­no, a tra­ži­te­lji azi­la iz Po­ri­na naj­češ­će tre­ba­ju šam­po­ne i de­ter­džen­te Iza ma­le­nih vra­ta na pla­tou Uli­ce Bru­ne Bu­ši­ća 42 u no­vo­za­gre­bač­kom Sre­diš­ću kri­je se na­iz­gled obi­čan du­ćan u ko­je­mu se mo­gu pro­na­ći kla­sič­ne stva­ri: žen­ske i mu­ške blu­ze, hla­če, mno­go dje­čje odje­će i pli­ša­nih igra­ča­ka, ci­pe­le, šam­po­ni, ge­lo­vi za tu­ši­ra­nje, de­ter­džen­ti, pa i po­ko­ji ko­mad na­ki­ta. No u toj se tr­go­vi­ni sve mo­že do­bi­ti bes­plat­no, a po­sje­ti­te­lji iz­la­ze na­smi­ja­ni kao da su upra­vo bi­li u naj­bo­ljem šo­ping-cen­tru. Ri­ječ je o ple­me­ni­toj ide­ji pre­to­če­noj u dje­lo – du­ća­nu za iz­bje­gli­ce ko­ji bo­ra­ve u Hr­vat­skoj.

Uče hr­vat­ski je­zik

– Otvo­ren je ka­ko bi lju­di ko­ji su da­le­ko od svo­jih do­mo­va, odvo­je­ni od obi­te­lji i s manj­kom pri­ho­da mo­gli do­ći u du­ćan, oda­bra­ti što im se svi­đa, os­ta­vi­ti što im se ne svi­đa i iz­i­ći os­vje­že­ni. Cilj je us­to da pos­ta­ne dio in­te­gra­cij­skog cen­tra i da lo­kal­no sta­nov­niš­tvo mo­že ova­mo do­ći, do­ni­je­ti do­na­ci­je ako že­li, ali i, što je još važ­ni­je, po­raz­go­va­ra­ti s iz­bje­gli­ca­ma jer nji­ma to ja­ko pu­no zna­či – is­ti­če vo­di­te­lji­ca du­ća­na Sa­ra Ben­ce­ko­vić iz udru­ge Are You Syri­ous, ko­ja je nas­ta­la pri­je dvi­je go­di­ne, za iz­bje­glič­ke kri­ze. Udru­ga je unajm­lje­ni pros­tor za du­ćan opre­mi­la s po­mo­ću do­ta­ci­ja, uglav­nom iz ino­zem­s­tva, ko­je su do­bi­li pri­jav­lju­ju­ći pro­jekt na raz­ne na­tje­ča­je. Odje­ću i hi­gi­jen­ske po­trep­šti­ne do­ni­ra­ju pak gra­đa­ni. – Du­ćan ra­di tri da­na u tjed­nu. Sa­da ka­da je vru­će, do­đe 30-ak iz­bje­gli­ca, a u os­ta­lim da­ni­ma po­sje­ti nas iz­me­đu 50 i 80 lju­di. To su uglav­nom lju­di iz Si­ri­je i Ira­ka ko­ji bo­ra­ve u Po­ri­nu. Naj­vi­še tra­že šam­po­ne i de­ter­džen­te za rub­lje jer se u pri­hva­ti­li­štu odje­ća pe­re sa­mo 30 mi­nu­ta na 30 stup­nje­va. Us­to ima tek se­dam ma­ši­na ko­je ra­de na 500 lju­di – objaš­nja­va Sa­ra. Sva­ka je do­na­ci­ja do­bro­doš­la, do­da­je, a oni ko­ji že­le po­mo­ći, mo­gu to uči­ni­ti do­la­skom u du­ćan po­ne­djelj­kom i pet­kom od 12 do 18 te sri­je­dom od 9 do 15 sa­ti. Do spre­mi­šta s odje­ćom i dru­gim pred­me­ti­ma vo­de ste­pe­ni­ce is­pred ko­jih se na­la­zi pros­to­ri­ja s ka­učem i ne­ko­li­ko sto­la­ca na ko­ji­ma se oni ko­ji do­đu mo­gu dru­ži­ti. Du­ćan ima i bes­pla­tan in­ter­net ka­ko bi se iz­bje­gli­ce pre­ko Skypea mo­gli ču­ti s obi­te­lji. Na zi­do­vi­ma vi­se slike dvo­ji­ce sa­mo­ukih si­rij­skih umjet­ni­ka, Ha­ssa­na Ja­fa­ri­ja i Sa­me­era Shir­ze­da. – Oni ko­ji do­ni­ra­ju 100-150 ku­na u za­mje­nu mo­gu do­bi­ti ova pre­li­je­pa umjet­nič­ka dje­la. Do­sad smo za­mi­je­ni­li 14 sli­ka, a taj no­vac da­je­mo auto­ri­ma. Po­zi­va­mo i da se ja­ve svi ko­ji že­le po­ma­ga­ti ne­ko­me od iz­bje­gli­ca “je­dan na je­dan” uči­ti hr­vat­ski je­zik – is­ti­če S. Ben­ce­ko­vić.

Svi­đa mi se vo­lon­ti­ra­nje

U tr­go­vi­ni vo­lon­ti­ra­ju i iz­bje­gli­ce ko­ji svo­jim su­na­rod­nja­ci­ma po­ma­žu iz­a­bra­ti odje­ću, ali i pre­no­se stva­ri ko­je do­na­to­ri do­ne­su, a ra­do im i sku­ha­ju ka­vu i iz­ra­ze za­hval­nost. Me­đu nji­ma je i 13-go­diš­nja Rand Asfo­ur, ko­ja je u Hr­vat­sku de­por­ti­ra­na pri­je po­la go­di­ne iz Nje­mač­ke. – Ov­dje sam s bra­tom, ma­mom, ta­tom i se­kom, dok je još je­dan brat u Nje­mač­koj, a je­dan u Si­ri­ji. Svi­đa mi se vo­lon­ti­ra­ti u du­ća­nu jer se osje­ćam ko­ris­no. Lju­di su do­bri i zna­ju li­je­po raz­go­va­ra­ti. Ov­dje idem u ško­lu i učim je­zik, a naš­la sam i ne­ko­li­ko pri­ja­te­lji­ca – go­vo­ri Rand na već teč­nom hr­vat­skom. Po­ma­ga­ti se svi­đa i 32-go­diš­njem Fer­di­ju Ab­dul­la­hu ko­ji je sti­gao s Ko­so­va. – Ovo je pre­div­na stvar. Kad sam do­šao u Hr­vat­sku, bio sam na ru­bu da pad­nem u de­pre­si­ju. U ovom du­ća­nu na­po­kon se osje­ćam kao ljud­sko bi­će – is­kren je Fer­di.

Nov­ča­ne se do­na­ci­je mo­gu za­mi­je­ni­ti za slike si­rij­skih umjet­ni­ka. A sku­hat će vam i ka­vu

Rand Asfo­ur ima 13 godina, a nje­zi­nu bra­tu Wa­ssi­mu je 17. De­por­ti­ra­ni su iz Nje­mač­ke s ma­mom, ta­tom i se­kom

Raz­go­vor im ja­ko pu­no zna­či, ka­že Sa­ra Ben­ce­ko­vić

Na zi­do­vi­ma su dje­la Ha­ssa­na Ja­fa­ri­ja i Sa­me­era Shir­ze­da, a do­sad ih je če­tr­na­est pro­naš­lo no­ve vlas­ni­ke

Za­hva­lju­ju­ći ple­me­ni­tom pro­jek­tu, iz tr­go­vi­ne iz­la­ze sret­ni

Fer­di Ab­dul­lah s pri­ja­te­lji­ma u pros­to­ru za dru­že­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.