Hva­la, Pu­ti­ne, što si oba­vio pr­ljav po­sao za me­ne!

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

WASHINGTON Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump za­hva­lio je ju­čer ru­skom ko­le­gi Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu na sma­nje­nju bro­ja ame­rič­kih di­plo­ma­ta u Ru­si­ji jer će taj po­tez “sma­nji­ti tro­ško­ve” Wa­shin­g­to­nu. Trump ka­že da je i sam pla­ni­rao re­za­ti broj osob­lja. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.