Od­go­vor­nost, mar­lji­vost i ini­ci­ja­ti­va se ci­je­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Do­ži­vje­la sam da lju­di pi­ta­ju za me­ne pa mi sa­mi pri­la­ze, že­le da ih pos­lu­žim, pi­ta­ju me za sa­vje­te o to­me što po­sje­ti­ti, gdje se ići oku­pa­ti. To mi je iz­nim­no priz­na­nje, ka­že Ju­li­ja­na (26).

Ju­li­ja­na pa­zi da ni­če­ga ne ne­dos­ta­je, da je sve čis­to i da gos­tu po­mog­ne ka­ko god mo­že

Na do­ruč­ku se ni­kad ne šte­di, a gos­ti ga obo­ža­va­ju

Na­kon obro­ka, tu­ris­ti se vo­le opus­ti­ti na pla­ži

Gos­ti se u prin­ci­pu pos­lu­žu­ju sa­mi i bi­ra­ju je­lo sa­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.