Ra­ki­ti­ći stvo­ri­li klub od ko­jeg stra­hu­je i švi­car­ski pr­vo­li­gaš

NK Paj­de danas u šes­na­es­ti­ni fi­na­la ku­pa igra pro­tiv La­ussa­nea

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sti­pe Pu­đa sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ra­ki­ti­ći su ove se­zo­ne u svoj klub do­ve­li čak de­vet po­ja­ča­nja, igra­ča ko­ji su igra­li za Zrinj­ski, Ši­ro­ki, Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac, Go­ri­cu

“Tre­ner svih tre­ne­ra” Mi­ros­lav Ći­ro Bla­že­vić do­la­zi u švi­car­ski Mö­hlin gdje će se danas bi­ti je­dan od broj­nih vi­so­kih uzva­ni­ka na šes­na­es­ti­ni fi­na­la švi­car­skog ku­pa iz­me­đu naj­us­pješ­ni­jeg hr­vat­skog no­go­met­nog klu­ba u Švi­car­skoj, NK Paj­de, i mom­ča­di FC La­ussa­ne-Sport, ko­ju je Bla­že­vić tre­ni­rao u se­zo­ni 1973./1974.

Pri­je­nos na na­ci­onal­noj TV

Uz po­pu­lar­nog Ći­ru, u sve­ča­noj lo­ži sta­di­ona Ste­inli u Mö­hli­nu na­ći će se i pred­stav­ni­ci hr­vat­skog i švi­car­skog no­go­met­nog sa­ve­za, ge­ne­ral­ni kon­zu­li hr­vat­skog i bo­san­sko-her­ce­go­vač­kog ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta u Züric­hu, pred­stav­ni­ci naj­važ­ni­jih hr­vat­skih udru­ga u Švi­car­skoj i obliž­njoj Nje­mač­koj te broj­ni dru­gi. Svi oni do­la­ze gle­da­ti po­vi­jes­nu utak­mi­cu naj­us­pješ­ni­jeg hr­vat­skog klu­ba zad­njih ne­ko­li­ko godina u hr­vat­skom is­e­lje­niš­tvu, NK Paj­de iza ko­jeg sto­ji obi­telj Ra­ki­tić. Na če­lu pro­jek­ta NK Paj­de sto­ji pred­sjed­nik klu­ba Lu­ka Ra­ki­tić, tre­ner je nje­gov sta­ri­ji sin De­jan Ra­ki­tić, dok je hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac i igrač Bar­ce­lo­ne Ivan Ra­ki­tić glav­ni spon­zor hr­vat­skog klu­ba ko­ji je iz­ne­na­dio ula­skom me­đu 16 naj­bo­ljih švi­car­skih klu­bo­va u na­tje­ca­nju za švi­car­ski kup. O važ­nos­ti ko­ju Švi­car­ci da­ju toj utak­mi­ci svje­do­či i po­da­tak da će tu utak­mi­cu, ko­ja po­či­nje danas (12. ko­lo­vo­za) u 19.30 sa­ti, iz­rav­no pre­no­si­ti švi­car­ska na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja. Ne­ovis­no o re­zul­ta­tu, bit će to naj­ve­ći us­pjeh NK Paj­de u nje­go­vih 28 godina pos­to­ja­nja. Ko­li­ko je poz­na­to, ni­je­dan hr­vat­ski is­e­lje­nič­ki klub u Eu­ro­pi do­sad nije ta­ko da­le­ko sti­gao u ku­pu zem­lje u ko­joj nas­tu­pa. Re­al­no gle­da­ju­ći, FC La­usan­ne Sports, klub ko­ji do­la­zi iz švi­car­ske Su­per li­ge, ve­li­ki je fa­vo­rit pro­tiv mom­ča­di Paj­de, ko­ja igra u 2. In­ter­na­ti­ona­li­gi Švi­car­ske. No u Mö­hli­nu i ci­je­lom kan­to­nu Ar­gau svi pri­želj­ku­ju iz­ne­na­đe­nje i pro­la­zak Paj­de u švi­car­sko-hr­vat­skom spek­tak­lu, ka­ko ga naj­av­lju­ju švi­car­ski me­di­ji. Va­lja is­tak­nu­ti ka­ko mom­čad Paj­de u utak­mi­cu pro­tiv iz­ra­zi­tog fa­vo­ri­ta iz La­usan­nea ula­zi

Po­čas­ni gost da­naš­nje utak­mi­ce bit će Ći­ro Bla­že­vić, ko­ji je tre­ni­rao La­ussa­ne 1973./74.

s čak de­vet ovo­se­zon­skih po­ja­ča­nja, uglav­nom igra­ča s is­kus­tvom igra­nja u hr­vat­skim i bo­san­sko-her­ce­go­vač­kim li­ga­ma. A klu­bo­vi u ko­ji­ma su igra­li su Zrinj­ski Mos­tar, Ši­ro­ki Bri­jeg, Go­ri­ca, Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac... To će za­si­gur­no bi­ti ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje za gos­te iz La­usan­nea. Je­di­no je pi­ta­nje ko­li­ko je tre­ner De­jan Ra­ki­tić us­pio pos­lo­ži­ti mom­čad u krat­ko vri­je­me.

Ne­će­mo se pre­da­ti

– Ia­ko nam ne da­ju ni­kak­ve iz­gle­de za pro­laz, ne­će­mo se una­pri­jed pre­da­ti. Dat će­mo sve od se­be ne bi­smo li iz­ne­na­di­li ta­ko ve­li­kog pro­tiv­ni­ka. Ako i ne us­pi­je­mo, ne­će­mo ža­li­ti jer i ovo je već us­pjeh – ka­že tre­ner De­jan Ra­ki­tić. Jed­na­ko kao i nje­gov otac Lu­ka Ra­ki­tić, i broj­ni hr­vat­ski na­vi­ja­či ko­ji će do­ći bo­dri­ti Paj­de pri­taj­no se na­da­ju ve­li­kom iz­ne­na­đe­nju. Vje­ru­je­mo da Mi­ros­lav Ći­ro Bla­že­vić ne­će ima­ti ni­šta pro­tiv da se to i do­go­di pro­tiv nje­go­va ne­ka­daš­njeg klu­ba.

Lu­ka Ra­ki­tić, Iva­nov otac, po­zi­ra uz ma­li dio mno­go­broj­nih tro­fe­ja ko­je je osvo­jio no­go­met­ni klub Paj­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.