Bol­tov na­s­ljed­nik pre­šao Tur­ci­ma za 200.000 dolara

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net LONDON

Gu­li­jev je šo­ki­rao osvo­jiv­ši zla­to u utr­ci na 200 me­ta­ra jer je na SP do­šao s 11. re­zul­ta­tom se­zo­ne. A naj­bo­lji re­zul­tat mu je s Han­že­ka 2015.

Tko bi re­kao da će Ra­mil Gu­li­jev bi­ti na­s­ljed­nik Usa­ina Bol­ta u utr­ci na 200 me­ta­ra. Na­ime, na­kon što je Ja­maj­ča­nin u toj sprin­ter­skoj dis­ci­pli­ni po­bje­đi­vao na SP-ima od 2009., na tro­nu ga je smi­je­nio Tur­čin ko­ji je ove se­zo­ne imao tek 11. vri­je­me na 200 me­ta­ra – 20.08. Čak nije bio ni me­đu kan­di­da­ti­ma za me­da­lju, a ka­mo­li za zla­to, jer svi su na tro­nu vi­dje­li Makwa­lu, Van Ni­eker­ka ili Ric­har­d­sa. Gu­li­je­vu je to već dru­ga ve­li­ka me­da­lja jer je na EP-u 2016. go­di­ne osvo­jio sre­bro. Ina­če, nas­tu­pio je 2015. i na Han­že­ku i po­bi­je­dio s re­kor­dom mi­tin­ga (19.88), što mu je do danas os­tao osob­ni re­kord i 40. re­zul­tat svih vre­me­na na 200 me­ta­ra. – Čes­ti­tam od sr­ca, Ra­mil je po­nos na­še dr­ža­ve i os­tat će upi­san u po­vi­jes­ti kao pr­vi tur­ski mu­ški osva­jač zlat­ne me­da­lje na atlet­skim na­tje­ca­nji­ma – ogla­sio se na Twit­te­ru od­mah pos­li­je fi­na­la tur­ski pred­sjed­nik Reçep Er­doğan. Gu­li­jev je ro­đen u Azer­baj­dža­nu 1990., u po­čet­ku ga je tre­ni­rao otac El­dar, ali je 2010. pre­mi­nuo od sr­ča­nog uda­ra. U trav­nju 2011. go­di­ne se­li se u Tur­sku i pos­ta­je tur­ski dr­žav­lja­nin. Pri­ča se da je za pri­je­laz do­bio 200.000 dolara. A zbog pra­vi­la Svjet­skog atlet­skog sa­ve­za nije imao pra­vo nas­tu­pa za no­vu dr­ža­vu pu­ne tri go­di­ne. – Pre­se­lio sam se u Tur­sku jer on­dje imam pu­no bo­lje uvje­te za rad. Kul­tu­ra i obi­ča­ji su vr­lo slič­ni oni­ma u Azer­baj­dža­nu. Imao sam ve­li­ku fi­nan­cij­sku pot­po­ru Tur­skog atlet­skog sa­ve­za. Zva­li su me iz Azer­baj­dža­na i rek­li da se uvi­jek mo­gu vra­ti­ti, ali ni­sam htio – is­tak­nuo je Gu­li­jev, a nje­gov tre­ner Fi­kret Ce­tin­kaya do­dao: – No­vac nije bio pre­su­dan, već to što je u svo­joj zemlji bio za­pos­tav­ljen. Azad Ra­hi­mov, azer­baj­džan­ski mi­nis­tar spor­ta, ka­že pak da je Gu­li­jev tra­žio pre­vi­še nov­ca.

Iz­ne­na­dio i se­be Gu­li­jev nije mo­gao vje­ro­va­ti da je zlat­ni na SP-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.