Na­kon me­ne u ovom iz­bo­ru sli­je­di era Da­ri­ja Ša­ri­ća

Ne­ću pres­ta­ti igra­ti za Hr­vat­sku sve dok ne­što ne osvo­ji­mo, na­gla­ša­va Ba­bo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Bo­jan Bog­da­no­vić, od lje­ta igrač NBA klu­ba In­di­ana Pa­cers, za naj­bo­ljeg je ko­šar­ka­ša go­di­ne pro­gla­šen tre­ći put u če­ti­ri go­di­ne

U du­go­vječ­noj an­ke­ti ko­ja tra­je još od 1979. go­di­ne, a ta­da je pr­vi po­bjed­nik bio Dra­žen Da­li­pa­gić, ima i sim­bo­li­ke. Mos­ta­rac Pra­ja bio je pr­vi la­ure­at, a Mos­ta­rac Ba­bo la­ure­at je i 38 godina pos­li­je. – Ja sam bio pre­mlad ka­da je on za­vr­šio ka­ri­je­ru da bih ga se sje­ćao, no ka­da sam po­či­njao igra­ti, pu­no su mi go­vo­ri­li o nje­mu, a na­kon ne­kog vre­me­na čak su me s njim po­če­li i us­po­re­đi­va­ti. A ka­da te net­ko i po­ku­ša us­po­re­di­ti s tak­vom igrač­kom ve­li­či­nom, on­da to uis­ti­nu go­di­ni, baš kao što go­di i ovaj iz­bor. Jer ri­ječ je o tra­di­ci­ji u ko­joj bi­ra­ju ko­šar­ka­ški tre­ne­ri i biv­ši ko­šar­ka­ši pa sam po­no­san na ovaj tro­fej. S ob­zi­rom na to da u ovom iz­bo­ru po­s­ljed­njih godina do­mi­ni­ra, vi­di li Bo­jan za slje­de­će se­zo­ne pro­tu­kan­di­da­te i mo­gu­će na­s­ljed­ni­ke? – Za tak­vo što Da­rio je pr­vi kan­di­dat, i on će si­gur­no du­gi niz godina osva­ja­ti ovaj nas­lov. Ima tu i mla­đih igra­ča ko­ji do­la­ze, bit će kon­ku­ren­ci­je, i to je do­bro. Uz do­bre igre u svom NBA klu­bu, Bo­jan je tro­fej ko­šar­ka­ša go­di­ne za 2016. go­di­nu za­vri­je­dio naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći sta­tu­su naj­bo­ljeg stri­jel­ca Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju. – Na­ša ko­šar­ka­ška jav­nost, a ta­ko i na­vi­ja­či, nas igra­če naj­vi­še gle­da­ju kroz priz­mu re­pre­zen­ta­ci­je što je i lo­gič­no jer lju­di oče­ku­ju da ne­što ko­nač­no i na­pra­vi­mo.

Sa­vez omo­gu­ćio do­bre uvje­te

Što Bo­ja­nu osob­no zna­či bi­ti naj­bo­ljim stri­jel­cem Olim­pij­skih iga­ra, i to s pro­sje­kom kak­vog nije bi­lo u po­s­ljed­njih 20-ak godina? – Zna­či mi pu­no, no da je to­me ta­ko, saz­nao sam tek pos­li­je Iga­ra. Dok su tra­ja­le Igre, ja o to­me ni­sam raz­miš­ljao, ni­ti sam bro­jio ni­ti sam znao ko­li­ki mi je pro­sjek. Tek pos­li­je Iga­ra, ka­da su kre­nu­le čes­tit­ke, ka­da sam vi­dio ne­ke na­pi­se, ta­da sam pos­tao svjes­tan da sam naj­bo­lji stri­je­lac OI. Doš­la su tak­va vre­me­na da iz­bor­ni­ci sva­ko lje­to ima­ju noć­ne mo­re oko to­ga ho­će li im ot­ka­za­ti net­ko od naj­važ­ni­jih igra­ča, no či­ni se da Hrvatska u to­me ima sre­ću što su dva na­ša naj­bo­lja ko­šar­ka­ša ti ko­ji pos­tav­lja­ju stan­dar­de oda­nos­ti re­pre­zen­ta­ci­ji. – Ja sam u re­pre­zen­ta­ci­ji od svo­je 16. i ni­sam ni­jed­no lje­to pro­pus­tio, a ni­sam išao je­di­no na EP U-18 jer sam to lje­to, a bio sam na pri­pre-

ma­ma do po­s­ljed­njeg da­na, ope­ri­rao pre­po­ne. U po­go­nu sam već 12 godina i ne mis­lim sta­ti dok ne­što ne osvo­ji­mo. Je li to Bo­ja­no­va mi­si­ja, odves­ti Hr­vat­sku na pos­to­lje na­kon vi­še od dva de­set­lje­ća če­ka­nja? – To je mi­si­ja svih nas ko­ji igra­mo za re­pre­zen­ta­ci­ju du­gi niz godina. Ja imam ne­ki pozitivan osje­ćaj ve­za­no uz ovu re­pre­zen­ta­ci­ju i na­dam se da tu mi­si­ju mo­že­mo is­pu­ni­ti. Ove go­di­ne ili za ne­ko­li­ko godina, na­dam se što pri­je. Na po­s­ljed­nja če­ti­ri ve­li­ka na­tje­ca­nja ima­li smo vr­lo ša­ro­li­ke re­zul­ta­te. Če­t­vr­to mjes­to na Eu­ro­ba­ske­tu 2013., po­tom is­pa­da­nja u osmi­ni fi­na­la Svjet­skog pr­vens­tva i Eu­ro­ba­ske­ta 2015. te po­bje­da na kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru i če­t­vr­t­fi­na­le Olim­pij­skih iga­ra. – Osmi­na fi­na­la SP-a i po­raz od Fran­cu­za nije peh sa ždri­je­bom jer mi smo u sku­pi­ni igra­li ša­ro­li­ko, ni­smo se me­đu­sob­no mo­gli na­ći i us­pos­ta­vi­ti igru ko­ja bi nas odve­la do bo­lje po­zi­ci­je u sku­pi­ni ka­ko bi­smo iz­bje­gli put na ko­jem su bi­li Fran­cu­zi, a po­tom Špa­njol­ci ko­ji su bi­li do­ma­ći­ni tog SP-a. Po­raz od Če­ha na Eu­ro­ba­ske­tu naj­ve­ći je kiks ot­ka­ko sam u re­pre­zen­ta­ci­ji. Če­si su nas pre­ga­zi­li, bi­li smo bez ikak­vih rje­še­nja. Lanj­skom sas­ta­vu pri­do­da­na su tri ve­te­ra­na, tri po­vrat­ni­ka. – Do­bi­li smo To­ma­sa i Žo­ri­ća ko­ji su obo­ji­ca do­bri obram­be­ni igra­či. U To­ma­su smo do­bi­li spe­ci­jal­ca za naj­bo­lje pro­tiv­nič­ke na­pa­da­če što pro­tek­lih se­zo­na ni­smo ima­li. Tu je i Po­po­vić, sja­jan sko­rer, ko­ji mo­že sam ri­je­ši­ti utak­mi­cu. Uvje­ren sam da u nji­ma do­bi­va­mo si­gur­nost za tre­nut­ke ka­da se lo­mi re­zul­tat, igra­če ko­ji su u sta­nju ne do­zvo­li­ti da nam se do­ga­đa­ju cr­ne ru­pe kao što nam se do­go­di­lo u olim­pij­skom če­t­vr­t­fi­na­lu pro­tiv Sr­bi­je. S ob­zi­rom na to da svi danas u na­pa­du igra­ju ja­ko pu­no “pick and rol­la”, ko­li­ko je važ­no da u Žo­ri­ću ima­mo cen­tra br­zih no­gu? – To nam je pri­jaš­njih godina u re­pre­zen­ta­ci­ji bio naj­ve­ći pro­blem, no Pla­ni­nić je proš­lo lje­to to dos­ta do­bro radio, a zna­li smo igra­ti i sa Ša­ri­ćem na pe­ti­ci pa smo dos­ta to­ga pre­uzi­ma­li. Žo­ra je po­kret­ljiv cen­tar i mo­že nam da­ti pu­no. Mo­že do­bro bra­ni­ti “pick”, a u na­pa­du se iz nje­ga mo­že do­bro i od­vr­tje­ti. Uz šut s po­lu­dis­tan­ci­je, to mu je jed­na od naj­bo­ljih ka­rak­te­ris­ti­ka. S ob­zi­rom na to da u NBA li­gi uži­va u iz­nim­nom igrač­kom kom­fo­ru – pu­tu­je se is­klju­či­vo čar­ter-le­to­vi­ma i od­sje­da u ho­te­li­ma s pet zvjez­di­ca – je li NBA igra­ču po­put Bo­ja­na pro­blem po do­la­sku u re­pre­zen­ta­ci­ju spus­ti­ti se na ni­žu ra­zi­nu tog kom­fo­ra? – U re­pre­zen­ta­ci­ji sam po­naj­pri­je iz lju­ba­vi, jer sam po­no­san što sam re­pre­zen­ta­ti­vac. Uos­ta­lom, Sa­vez nam je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne omo­gu­ćio da ima­mo do­bre uvje­te i ne­mam ni­ka­kav pri­go­vor. Eto, u na­šoj ba­zi u Sve­tom Mar­ti­nu ima­mo do­bar ho­tel, do­bru hra­nu, dvo­ra­na je kli­ma­ti­zi­ra­na. Proš­le smo go­di­ne bi­li u No­vi­gra­du ko­ji je stvar­no li­jep. Bo­jan je ovo lje­to pro­mi­je­nio klub i pot­pi­sao za In­di­ana Pa­cer­se. – Kroz raz­go­vo­re s tre­ne­rom, glav­nim me­na­dže­rom i pred­sjed­ni­kom In­di­ane shva­tio sam da me že­le i da ću ima­ti za­pa­že­nu ulo­gu. Na­kon to­ga ni­sam htio odu­gov­la­či­ti.

No­vac je bi­tan, ne i u ovoj pri­či

Tih da­na po NBA fo­ru­mi­ma pri­ča­lo se da bi neg­dje drug­dje mo­gao do­bi­ti i vi­še od onih 10,5 mi­li­ju­na USD po se­zo­ni na ko­li­ko se po­go­dio s In­di­anom. – No­vac jest bi­tan, ali nije bio u ovoj pri­či. Že­lio sam igra­ti. Kad ne igram, kad mo­ram bi­ti na klu­pi, ja sam od­mah ner­vo­zan i mo­gu re­ći da mi se ne igra ko­šar­ka. A u In­di­ani sam pre­poz­nao do­bru igrač­ku si­tu­aci­ju za se­be. S ob­zi­rom na to da je pro­mi­je­nio klub, je li i on mo­rao objaš­nja­va­ti za­što že­li igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju? – Pi­ta­li su me če­mu tak­va že­lja za igra­njem na EP-u kad mo­gu ima­ti dva mje­se­ca vi­še slo­bod­nog. Te­ško je to objas­ni­ti lju­di­ma ko­ji ima­ju pot­pu­no dru­ga­či­ju per­cep­ci­ju igra­nja za na­ci­onal­nu vr­stu. Za­sme­ta­lo mu je ka­da se nje­gov ugo­vor pre­zen­ti­rao kao naj­ve­ća go­diš­nja pla­ća ko­ju je ne­ki hr­vat­ski spor­taš ikad imao. – To su po­ten­ci­ra­li ne­ki me­di­ji ka­ko bi pro­da­va­li član­ke, do­bi­li vi­še kli­ko­va, no me­ne tak­ve ti­tu­le ne za­ni­ma­ju. Ja bih, pri­je sve­ga, vo­lio osvo­ji­ti ne­ku sport­sku ti­tu­lu, ura­di­ti ne­što s re­pre­zen­ta­ci­jom i ni­ma­lo ne uživam u to­me što me net­ko pro­gla­sio naj­pla­će­ni­jim hr­vat­skim spor­ta­šem. Kod pla­ća­nja NBA igra­ča ima i ne­lo­gič­nos­ti. Re­ci­mo, Joe In­gles ni po če­mu nije zas­lu­žio če­tve­ro­go­diš­nji ugo­vor od 52 mi­li­ju­na USD (13 po se­zo­ni) jer je sla­bi­ji igrač od Bog­da­no­vi­ća. – Ne­lo­gič­nos­ti ima, ali vr­lo ma­lo. Ja kroz ci­je­lu svo­ju ka­ri­je­ru tvr­dim da svat­ko igra za ono­li­ko ko­li­ko je zas­lu­žio. Tim igra­či­ma si­gur­no nitko ne že­li pok­la­nja­ti no­vac. Ako nji­ho­vi pos­lo­dav­ci mis­le da su oni taj no­vac zas­lu­ži­li, on­da ja ne­mam tu što re­ći.

Kad u NBA ne igram, kad mo­ram bi­ti na klu­pi, ja sam od­mah ner­vo­zan i ne igra mi se ko­šar­ka

Svo­jim pos­lo­dav­ci­ma u In­di­ani re­kao sam da, za ko­ga god da pot­pi­šem, ja že­lim bi­ti taj ko­ji će od­lu­či­va­ti o igra­nju za re­pre­zen­ta­ci­ju. I nitko dru­gi

Bez ob­zi­ra na če­t­vr­to mjes­to na EP-u 2013., ot­ka­ko sam ja u re­pre­zen­ta­ci­ji, a to je od 2010., na­še naj­bo­lje lje­to do­go­di­lo se 2016. Ima­li smo pu­no bo­lju at­mo­sfe­ru i to se odra­zi­lo i na sam re­zul­tat, is­ti­če Bo­jan

Iz Wi­zar­d­sa u Pa­cer­se Ka­da sam vi­dio da su Wi­zar­d­si od­lu­či­li pla­ti­ti Por­te­ru mak­si­ma­lan ugo­vor, shva­tio sam da ne­će ima­ti do­volj­no nov­ca da me za­dr­že, ka­že Bog­da­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.