Hr­va­ti danas u 18 sa­ti u Opa­ti­ji sa Slo­ven­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Bez oz­li­je­đe­nog Uki­ća (sli­je­di mu sed­mod­nev­na pa­uza) i pre­ko­broj­nog Zub­či­ća, ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja ve­če­ras će u Opa­ti­ji (18) ima­ti tre­ću pri­prem­nu pro­vje­ru. Na­ši će se su­če­li­ti sa Slo­ven­ci­ma pre­dvo­đe­nim NBA-jev­cem Dra­gi­ćem, ve­li­kom na­dom Don­či­ćem (na sli­ci) i Ame­ri­kan­cem Ran­dolp­hom. – Slo­ven­ci su su­par­nik u ran­gu s Fran­cu­zi­ma i Li­tav­ci­ma. Ima­ju sjaj­nu pe­tor­ku, sprem­nu za ve­li­ke stva­ri. Dru­ga je stvar ko­li­ko će mo­ći da­le­ko do­gu­ra­ti na pred­sto­je­ćem Eu­ro­ba­ske­tu s ob­zi­rom na igrač­ku ši­ri­nu – iz­ja­vio je hr­vat­ski iz­bor­nik Aco Pe­tro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.