Po­skup­lje­nja “za do­bro­bit nas ko­ji pla­ća­mo”

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron mo­rao je odus­ta­ti od na­mje­re da su­pru­zi Bri­git­te po­vje­ri služ­be­ni sta­tus (Pre­mière Da­me), od­nos­no da ima i ne­ke nad­lež­nos­ti. Pri­kup­lje­no je 250.000 pot­pi­sa pro­tiv, pa je Ma­cron odus­tao od te ide­je. U tom pro­tiv­lje­nju mo­žda ima i ma­lo hi­po­kri­zi­je jer su­pru­ga še­fa dr­ža­ve na nje­ga si­gur­no ima utje­ca­ja, a i ka­da se po­jav­lju­je s njim u svi­je­tu pred­stav­lja zem­lju. Ipak, Fran­cu­ska je po­lu­pred­sjed­nič­ka dr­ža­va pa ide­je ko­je bi duž­nost pred­sjed­ni­ka re­pu­bli­ke iz­jed­na­či­le s oni­ma ko­je uži­va ame­rič­ki pred­sjed­nik ne pa­da­ju na plod­no tlo. SAD nije re­pu­bli­ka u europ­sko­me smis­lu, vi­še na­li­ku­je ne­koj “iz­bor­noj mo­nar­hi­ji“. Pred­sjed­nik, ia­ko ima ogra­ni­čen broj godina (naj­vi­še dva man­da­ta), osim što je šef oru­ža­nih sna­ga, pos­tav­lja ka­bi­net (vla­du), bi­ra su­ce..., od­nos­no ima ne­ke ov­las­ti kra­lje­va. I pr­ve da­me ima­ju odre­đe­nu ulo­gu. U Fran­cu­skoj oči­to ne že­le ame­rič­ku ko­pi­ju. Je li Ma­cron tre­bao zna­ti kak­va će bi­ti re­ak­ci­ja na na­mje­ru da su­pru­zi do­di­je­li služ­be­nu ulo­gu? Vje­ro­jat­no je

tre­bao ma­lo vi­še pro­mis­li­ti. Za­što se do­ga­đa­ju tak­ve stva­ri u po­li­ti­ci, za­što se ne­što pred­lo­ži pa kad to iz­a­zo­ve ne­ga­tiv­nu re­ak­ci­ju gra­đa­na, na­glo se pov­la­či? Ne­ke se pri­jed­lo­ge mo­že na­zva­ti prob­nim ba­lo­ni­ma. Ako na njih ne­ma re­ak­ci­je, on­da ih se pro­vo­di, ali za ne­ke se mje­re mo­že una­pri­jed zna­ti kak­vu će re­ak­ci­ju iz­a­zva­ti. Tre­ba­lo se zna­ti da će bi­ti re­ak­ci­je na po­ve­ća­nje ci­je­ne kon­tro­le kva­li­te­te pre­hram­be­nih pro­izvo­da. Tre­ba­lo se zna­ti da će se gra­đa­ni uz­ne­mi­ri­ti zbog naj­a­ve uvo­đe­nja po­re­za na ne­kret­ni­ne bez ob­zi­ra na to što se objaš­nja­va­lo da se to već pla­ća. E, pa ako se pla­ća, za­što se on­da spo­mi­nje uvo­đe­nje po­re­za... Već to iz­a­zi­va sum­nju. Ta­ko i naj­a­va da­va­nja su­pru­zi služ­be­ne ulo­ge iz­a­zi­va sum­nju da će to ko­šta­ti. Ta oprav­da­va­nja da to ipak ne­će ko­šta­ti pod­sje­ća­ju me na vi­jest u Vjes­ni­ku iz 70-ih godina u ko­joj je pi­sa­lo da će “mli­je­ko po­sku­pi­ti na do­bro­bit po­tro­ša­ča“. No­tor­na glu­post, pro­ko­men­ti­rao je Kr­le­ža, jer ka­ko ne­što što po­skup­lju­je mo­že ići u prilog ono­me ko­ji pla­ća. No, no­tor­no se i danas po­nav­lja­ju po­skup­lje­nja za na­še do­bro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.