PA­UL STUB­BS Te­melj­na kul­tu­ra na­la­že da se i opo­nen­tu že­li do­bro u bo­les­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Uop­će se ne ra­di o to­me je li ri­ječ o kar­di­na­lu Bo­za­ni­ću ili ne­kom dru­gom, već o te­melj­noj ljud­skoj kul­tu­ri i bon­to­nu, ko­ji na­la­žu da se i naj­žeš­ćem opo­nen­tu u bo­les­ti že­li sve naj­bo­lje. I druš­tve­na mre­ža je me­dij, ni on­dje se ne smi­je bi­ti zlo­ban na ta­ko ni­zak na­čin. Ne­opros­ti­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.