Tra­že­na ne­kret­ni­na

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Bo­ra­vak u pot­krov­lju pru­ža osje­ćaj iz­o­li­ra­nos­ti od dru­gih sta­na­ra i ulič­ne bu­ke, uz mak­si­mal­nu is­ko­ris­ti­vost svje­tla

U ve­li­kim gra­do­vi­ma pot­krov­lja su naj­skup­lje i naj­tra­že­ni­je ne­kret­ni­ne pri­je sve­ga jer u gus­to iz­gra­đe­nim grad­skim sre­di­na­ma to pos­ta­ju je­di­ni pros­to­ri ko­ji uvi­jek ima­ju po­gled i sun­če­vu svje­tlost. Bo­ra­vak u pot­krov­lju pru­ža osje­ćaj iz­o­li­ra­nos­ti od dru­gih sta­na­ra i ulič­ne bu­ke, dok se is­to­vre­me­no mo­že is­ko­ris­ti­ti mak­si­mal­no dnev­no os­vjet­lje­nje i po­gled na grad pre­ko kro­vo­va okol­nih obje­ka­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.