Vri­je­me je da šu­pa do­bi­je no­vu na­mje­nu

Bi­raj­te ih pre­ma vlas­ti­tom uku­su, ali po­ku­šaj­te ne šte­dje­ti. Pi­še An­ki­ca Ju­ri­če­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Sta­ra i za­pu­šte­na šu­pa u ko­joj go­mi­la­te ne­po­treb­ne stva­ri mo­že pos­ta­ti pra­vi dra­gulj te do­dat­ni pros­tor za bo­ra­vak, ured ili igra­oni­cu...

Jes­te li mo­žda raz­miš­lja­li o iz­grad­nji šu­pe u svom vr­tu? Mo­žda ste je već dav­no na­pra­vi­li, ali je pos­ta­la ne­ugled­na i pre­na­tr­pa­na svim i sva­čim? Že­lja mi je u da­naš­njoj te­mi po­di­je­li­ti s va­ma ko­ris­ne sa­vje­te o to­me ka­ko šu­pa ne mo­ra bi­ti sa­mo mjes­to za od­la­ga­nje ala­ta i slič­nih stva­ri. Ona mo­že bi­ti ukras vr­ta i ko­ris­na pros­to­ri­ja za mo­der­ni umjet­nič­ki stu­dio ili ne­ki dru­gi omi­lje­ni ho­bi te mjes­to za ljet­no dru­že­nje s obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma. Ako tek pla­ni­ra­te iz­grad­nju vrt­ne šu­pe, u pred­nos­ti ste u od­no­su na one ko­ji je već ima­ju, jer mo­že­te od­mah odre­di­ti ve­li­či­nu, na­mje­nu i stil ko­ji že­li­te. Kao što pos­to­je raz­ni sti­lo­vi ku­ća, ta­ko is­to i šu­pu mo­že­te ure­di­ti u sti­lu u ko­jem že­li­te. Mo­der­na, tra­di­ci­onal­na, ro­man­tič­na ili po­sve neo­bič­na, oda­be­ri­te stil i di­zajn pre­ma svo­joj osob­nos­ti. Moj je pri­jed­log da šu­pa stil­ski bu­de (ba­rem pri­bliž­no) u skla­du s vanj­skim iz­gle­dom ku­će i da one za­jed­no tvo­re sklad­nu vi­zu­al­nu cje­li­nu va­šeg vr­ta. Šar­mant­na tra­di­ci­onal­na dr­ve­na šu­pa sa­vr­še­no će se uk­lo­pi­ti u ze­le­ni­lu va­šeg vr­ta i s njom ne mo­že­te po­gri­je­ši­ti. Ako se od­lu­či­te za ovu va­ri­jan­tu šu­pe, za njen vanj­ski iz­gled ko­ris­ti­te bo­je pri­rod­nog dr­va ka­ko bi se što bo­lje in­te­gri­ra­la u vrt. Mo­žda će­te po­že­lje­ti da va­ša šu­pa iz­gle­da kao mi­ni­ja­tur­na ku­ća. U tom slu­ča­ju po­igraj­te se os­vje­ža­va­ju­ćim bo­ja­ma vra­ta, ok­vi­ra pro­zo­ra i kro­va. Tak­va će se šu­pa is­ti­ca­ti u va­šem vr­tu i priv­la­čit će po­zor­nost svo­jom ori­gi­nal­noš­ću. Zna­mo da su Skan­di­nav­ci poz­na­ti u svi­je­tu po di­zaj­nu in­te­ri­je­ra. No, oni ta­ko­đer ve­li­ko zna­če­nje pri­da­ju i ure­đe­nju svo­jih vr­to­va. Čes­to se u nji­ho­vim vr­to­vi­ma mo­gu vi­dje­ti za­nim­lji­ve, li­je­po ure­đe­ne šu­pe ko­je slu­že za uz­goj ukras­nog bi­lja i ljet­no opu­šta­nje. Po­seb­no su za­nim­lji­ve šu­pe one in­s­pi­ri­ra­ne stak­le­ni­ci­ma. Za­što ne bis­te i vi ukra­li ko­ju ide­ju od njih? Ne­moj­te se bo­ja­ti ve­li­kih nov­ča­nih iz­da­ta­ka i da vam to bu­de raz­log za odus­ta­ja­nje od šu­pe. Uz do­bru vo­lju, umi­je­će i kre­ativ­nost, sa­mi mo­že­te oba­vi­ti ve­lik dio pos­la. Do­bro će vam do­ći rab­lje­na vra­ta i pro­zo­ri, ali i dru­ga vrsta ma­te­ri­ja­la ko­je mo­že­te ku­pi­ti pre­ko ogla­sa. Ta­ko će­te znat­no ušte­dje­ti na fi­nan­ci­ja­ma. Bu­di­te kre­ativ­ni i ne­moj­te se bo­ja­ti da će­te po­gri­je­ši­ti. In­s­pi­ra­ci­je mo­že­te na­ći na in­ter­ne­tu i u ča­so­pi­si­ma. Ka­ko će­te ure­di­ti in­te­ri­jer svo­je šu­pe, ovi­si pri­je sve­ga o nje­noj na­mje­ni. Po­tru­di­te se da što vi­še ko­ris­ti­te pri­rod­ne ma­te­ri­ja­le ka­ko bis­te se osje­ća­li ugod­ni­je i opu­šte­ni­je. Na­kon pi­sa­nja ove te­me, po­že­lim ima­ti ljet­nu spa­va­oni­cu u šu­pi. Priz­naj­te da nije lo­ša ideja.

THINKSTOCK

Oda­be­ri­te stil ko­ji vam se naj­vi­še svi­đa i ko­ji je u skla­du s os­tat­kom ek­s­te­ri­je­ra

THINKSTOCK

Mno­gi će mjes­to za ured pro­na­ći u vrt­noj ku­ći­ci, a ti­me je mi­ran pros­tor za­jam­čen

THINKSTOCK

Ovis­no o na­mje­ni, bi­raj­te i sto­la­ri­ju – ve­li­ki pro­zo­ri osi­gu­rat će pu­no svje­tla

THINKSTOCK

Uz ma­lo pra­vog cvi­je­ća šu­pa ili vrt­na ku­ći­ca iz­gle­dat će svje­ži­je i priv­lač­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.