Gle­daj­te na to kao na do­dat­ne kvadrate

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. Ako ima­te mjes­ta u svo­me vr­tu, slo­bod­no se od­lu­či­te na iz­grad­nju šu­pe. Uz ma­lo do­bre vo­lje i po­moć pri­ja­te­lja, ve­lik dio pos­la mo­že­te oba­vi­ti i sa­mi.

2. Ulaz u šu­pu ukra­si­te bilj­ka­ma lon­ča­ni­ca­ma. Po­su­de za bilj­ke ne­ka bu­du stil­ski us­kla­đe­ne s oko­li­šem. Slo­bod­no do­daj­te još po­ne­ku de­ko­ra­ci­ju ako nije ri­ječ o mi­ni­ma­lis­tič­kom sti­lu ure­đe­nja šu­pe.

3. Pri pla­ni­ra­nju iz­grad­nje šu­pe po­želj­no bi bi­lo odvo­ji­ti je­dan ma­nji dio pros­to­ra za spre­ma­nje ala­ta i slič­nih stva­ri. Ve­ću pros­to­ri­ju ure­di­te pre­ma na­mje­ni. 4. Raz­mis­li­te o ide­ji da pre­se­li­te svoj ured u šu­pu. Mo­že­te ga ure­di­ti kre­ativ­no i ma­što­vi­to, a mir i ti­ši­na za kva­li­te­tan in­te­lek­tu­al­ni rad za­jam­čen je. 5. Mo­guć­nos­ti ure­đe­nja šu­pe su ne­bro­je­ne. Ako ste ro­man­ti­čar u du­ši, ure­đe­nje šu­pe bit će od­lič­na pri­li­ka da re­ali­zi­ra­te sve svo­je po­ma­lo lu­de ide­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.