Na Go­ogle map­su pi­še: Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Go­ogle maps ažu­ri­rao je kar­tu Za­gre­ba, i od sa­da, umjes­to Tr­ga mar­ša­la Ti­ta, pi­še Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. To će sva­ka­ko tu­ris­te ko­ji ovih da­na obi­la­ze Zagreb po­šte­dje­ti ne­do­umi­ca, ali i du­go­go­diš­njih pri­je­po­ra oko ime­na naj­ljep­šeg za­gre­bač­kog tr­ga. Sa­da i oni mo­gu mno­go lak­še pro­na­ći mjes­to na ko­jem su ne­za­obi­laz­ne lje­po­te gra­da Za­gre­ba: Hr­vat­sko na­rod­no ka­za­li­šte, Glaz­be­na aka­de­mi­ja, MUO, ADU, Me­što­vi­ćev Zde­nac ži­vo­ta... Još sa­mo da pres­ta­nu i do­ma­će ras­pra­ve na tu te­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.