U su­ko­bi­ma na­kon iz­bo­ra po­gi­nu­la i dje­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon obja­ve da je na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma u Ke­ni­ji po­bi­je­dio do­sa­daš­nji pred­sjed­nik Uhu­ru Kenyat­ta, ju­čer su nas­tav­lje­ni su­ko­bi iz­me­đu opor­be­nih pro­s­vjed­ni­ka i sna­ga re­da, a po­gi­nu­lo je naj­ma­nje de­set lju­di, me­đu ko­ji­ma je i jed­no di­je­te. Čim je Iz­bor­no po­vje­rens­tvo u pe­tak na­ve­čer pro­gla­si­lo da je Kenyat­ta (55) osvo­jio dru­gi man­dat, iz­bi­la su pro­s­vje­di u upo­ri­šti­ma opor­be, ko­ja upo­zo­ra­va na iz­bor­ne pri­je­va­re. Uvje­re­ni da im je ukra­de­na po­bje­da, po­bor­ni­ci opor­be pro­s­vje­do­va­li su na za­pa­du zem­lje i u ne­ko­li­ko pred­gra­đa Na­iro­bi­ja.

Obra­čun sna­ga re­da i pro­s­vjed­ni­ka na uli­ca­ma Na­iro­bi­ja u Ke­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.