Haag od­bio pu­šta­nje ‘sr­bi­jan­skog Hi­tle­ra‘

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ha­aški sud od­bio je zah­tjev bo­san­skog Sr­bi­na Go­ra­na Je­li­si­ća za pri­je­vre­me­nim pu­šta­njem s iz­dr­ža­va­nja kaz­ne od 40 go­di­na za­tvo­ra na ko­ju je osu­đen zbog zlo­či­na nad Mus­li­ma­ni­ma i Hr­va­ti­ma u Brč­kom 1992. Od­bi­ja­ju­ći zah­tjev, su­dac The­odor Me­ron pre­ci­zi­rao je da će Je­li­sić iz­dr­ža­ti dvi­je tre­ći­ne kaz­ne – što je nu­žan uvjet da nje­gov zah­tjev bu­de raz­mo­tren – tek 2020. Su­dac Me­ron pod­sje­ća da je Je­li­sić pred Su­dom sam priz­nao da se na­zi­vao “sr­bi­jan­ski Adol­fom Hi­tle­rom či­ja je mo­ti­va­ci­ja i cilj bi­lo ubi­ja­nje Mus­li­ma­na”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.