Su­perChar­ger za auto pu­ni za 20 min

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/i Q -

Huawei je pred­sta­vio Su­perChar­ger, pri­je­nos­ni pu­njač za auto­mo­bil, ko­ji ima ve­li­ku sna­gu te za sve­ga 20 mi­nu­ta pu­nje­nja omo­gu­ću­je ci­je­li dan ko­ri­šte­nja mo­bi­te­la. Sve što je po­treb­no za br­zo pu­nje­nje pa­met­nih te­le­fo­na jest kom­pa­ti­bi­lan USB ka­bel, a s ob­zi­rom na to da Su­perChar­ger ima dva USB ula­za, is­to­vre­me­no mo­že­te br­zo i efek­tiv­no na­pu­ni­ti dva ure­đa­ja. Ovaj pu­njač pri­mje­njiv je i na dru­gim mjes­ti­ma ko­ja po­dr­ža­va­ju auto­utič­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.