Fa­ce­bo­ok pri­je­ti Yo­uTu­beu i Net­flixu

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/i Q -

Fa­ce­bo­ok je lan­si­rao vi­de­oplat­for­mu Watch ko­jom kre­će di­rek­t­no u osva­ja­nje di­je­la tr­ži­šta i Yo­uTu­bea i Net­flixa. Za po­če­tak pla­ni­ra­ju sa­mi pla­ti­ti dio vi­de­opo­nu­de ka­ko bi po­tak­nu­li ra­zvoj eko­sus­ta­va. Plat­for­ma će bi­ti otvo­re­na za sve ko­ji pro­izvo­de za­bav­ni pro­gram kao mjes­to za dis­tri­bu­ci­ju vi­dea, ka­žu u Fa­ce­bo­oku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.