Pul­fer Hop­py Sa­ison ljet­no je pi­vo s ko­jim su ap­so­lut­no svi na do­bit­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića - (zv)

Sa­ison je za­pra­vo ne­vje­ro­jat­na kom­bi­na­ci­ja. To iz­nim­no ci­je­nje­no pi­vo prav­lje­no je za nad­ni­ča­re ko­ji su lje­ti ra­di­li na po­lji­ma bel­gij­ske re­gi­je Va­lo­ni­je. Te­ško bi se da­lo za­klju­či­ti po aro­ma­ma i oku­si­ma ovog sti­la da je po­vi­jest do­is­ta tak­va. Ali jest. I u Hr­vat­skoj ovog lje­ta imamo za­nim­lji­vu pri­ču o sa­iso­nu. Iz za­gre­bač­kog Pul­fe­ra do­la­zi Hop­py Sa­ison na­prav­ljen u su­rad­nji s poz­na­tim kuć­nim pi­va­ri­ma Adri­anom Mi­li­nom i Jan­kom Cvi­ta­šem, priz­na­tim struč­nja­ci­ma za taj piv­ski stil. Ali, kla­sič­ni sa­ison ople­me­njen je ame­rič­kim hme­lje­vi­ma ci­tra, chi­no­ok i mo­sa­ic pa se do­bi­lo pi­vo s ko­jim su ap­so­lut­no svi na do­bit­ku. I oni ko­ji tra­že pra­vo ljet­no pi­vo ko­je će ih naj­lak­še os­vje­ži­ti u ove ljet­ne da­ne, kao i oni ko­ji u pi­vu naj­vi­še ci­je­ne hmelj­ne aro­me i oku­se. Ma­la žu­ta, ka­ko svo­je pi­vo pul­fe­ra­ši vo­le zva­ti zbog nje­go­ve bo­je, do­is­ta je pra­vi ljet­ni hit. Mje­ša­vi­na hmelj­nih aro­ma ci­tru­sa i dru­gog trop­skog vo­ća te aro­me ko­ja po­tje­če od kvas­ca ka­rak­te­ris­tič­nog za ovaj stil, pa on­da i iz­nim­na pit­kost to će vam do­is­ta po­t­vr­di­ti.

Te­ško bi se po aro­ma­ma i oku­si­ma da­lo za­klju­či­ti kak­va je po­vi­jest ovog pi­va

Tra­ži­te li pi­vo ko­je će vas naj­lak­še os­vje­ži­ti u ove ljet­ne da­ne, evo rje­še­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.