1 Med­ni pr­žo­pra­sac s mlin­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića -

1 kg svinj­skih ko­tle­ta u ko­ma­du pe­ci­te u peć­ni­ci na ma­lo mas­li­no­va ulja. Dok se pe­ku u po 1 ½ dl cr­nog vi­na i kva­si­ne, ras­to­pi­te 1 dl me­da, do­daj­te dos­ta pa­pra u zr­nu, ne­ko­li­ko fi­le­ta sla­ne ri­be te par gran­či­ca ru­žma­ri­na. Pus­ti­te da umak vri­je dok se sve ne ugus­ti. Ta­da iz­va­di­te me­so iz peć­ni­ce, raz­re­ži­te na ko­ma­de pa vra­ti­te u po­su­du za pe­če­nje i u njoj pre­os­ta­lu mas­no­ću od pe­če­nja te da­lje pe­ci­te na ti­hoj va­tri pod­li­je­va­ju­ći već pri­prem­lje­nim uma­kom od me­da, vi­na i ru­žma­ri­na. Okre­ni­te me­so kad uhva­ti ko­ri­cu s gor­nje stra­ne i opet pod­lij­te os­tat­kom uma­ka. Kad sok pos­ta­ne tam­no­smeđ, a ko­ri­ca me­sa hru­ska­va, slu­ži­te sa sku­ha­nim mlin­ci­ma ko­je ste za­či­ni­li uma­kom od pe­če­nja. (Re­cept pre­ma Api­ci­je­vu iz­vor­ni­ku iz 1. sto­lje­ća.)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.