Lo­vely Qu­in­ces goš­ća The Kil­l­sa u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Duo The Kil­ls obja­vio je EP “Ec­ho Ho­me – Non-Elec­tric” po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja 15 go­di­na od di­sko­graf­skog pr­vi­jen­ca. EP, kao i ak­tu­al­ni al­bum “Ash & Ice” pro­mo­vi­rat će i u Za­gre­bu gdje sti­žu 19. kolovoza. The Kil­ls oda­ju po­čast svom de­bi­ju iz­la­skom EP-a “Ec­ho Ho­me – Non-Elec­tric” na ko­jem se na­la­ze če­ti­ri pje­sme u akus­tič­noj ver­zi­ji snim­lje­ne u nju­jor­škim stu­di­ji­ma Elec­tric Lady. The Kil­ls se na­la­ze na du­goj europ­skoj tur­ne­ji ko­ja se po­la­ko bli­ži kra­ju. Od kra­ja svib­nja do da­nas proš­li su pu­no europ­skih dr­ža­va i fes­ti­va­la, a na­ma naj­važ­ni­ji da­tum je 19. kolovoza ka­da će nas­tu­pi­ti u Tvor­ni­ci kul­tu­re. Tom pri­li­kom pri­dru­žit će im se Lo­vely Qu­in­ces na svo­jem je­di­nom za­gre­bač­kom nas­tu­pu u 2017. go­di­ni. Na­ša naj­cje­nje­ni­ja kan­ta­uto­ri­ca iza se­be ima ne­ko­li­ko europ­skih i ame­rič­kih tur­ne­ja, nas­tu­pe s Ro­ber­tom Plan­tom, Mor­c­he­ebom, Ta­me Im­pa­lom, Thur­ste­nom Mo­ore­om i gru­pom Gi­ant Sand, a tre­nu­tač­no pri­pre­ma nas­ta­vak hva­lje­nog EP-a “Me­et Me In Mos­cow”. Uza Zagreb i Fer­ra­gos­to Jam ovog kolovoza Lo­vely Qu­in­ces nas­tu­pit će i na bu­dim­pe­štan­skom Szi­get fes­ti­va­lu.

NINA ĐURĐEVIĆ/PIXSELL

Bit će to je­di­ni nas­tup Lo­vely Qu­in­ces u Za­gre­bu 2017. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.