Objav­lje­na knji­ga “Tvor­ni­ca glaz­be: pri­če iz Du­bra­ve”

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

U po­vo­du obi­lje­ža­va­nja 70. ob­ljet­ni­ce naj­du­go­vječ­ni­je hr­vat­ske di­sko­graf­ske ku­će Cro­atia Re­cor­d­sa objav­lje­na je i knji­ga ko­ja svje­do­či o stva­ra­nju naj­bo­ga­ti­je ar­hi­ve glaz­be na ovim pros­to­ri­ma. Knji­gu „Tvor­ni­ca glaz­be: pri­če iz Du­bra­ve“na­pi­sao je Si­ni­ša Ška­ri­ca, du­go­go­diš­nji ured­nik u Ju­go­to­nu i Cro­atia Re­cor­d­su, či­je su vi­še­de­set­ljet­ne bi­lje­ške i ese­ji uko­ri­če­ni te su svo­je­vr­s­na či­tan­ka o ro­đe­nju Ju­go­to­na, da­nas Cro­atia Re­cor­d­sa, od 1947. pa sve do pu­ne zre­los­ti 1969. go­di­ne. “Ako 70 go­di­na da­nas u ljud­skom vi­je­ku i ni­je bog­z­na što, za tvrt­ku je tak­vo tra­ja­nje sa­mo po se­bi vri­jed­no po­što­va­nja”, za­pi­sao je Si­ni­ša Ška­ri­ca. Že­li­mir Ba­bo­gre­dac, di­rek­tor Cro­atia Re­cor­d­sa, o no­voj knji­zi na­pi­sao je: “Sla­vi­mo ovaj ju­bi­lej s ve­li­kom ra­doš­ću i oče­ki­va­nji­ma. Pu­nog sr­ca da­jem po­dr­šku nas­tan­ku ove epo­hal­ne knji­ge mog dra­gog pri­ja­te­lja i su­rad­ni­ka Si­ni­še Ška­ri­ce, du­go­go­diš­njeg glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka”. Na vi­še od 400 stra­ni­ca či­ta­te­lji će upoz­na­ti glaz­bu či­ta­ju­ći (uz broj­ne fo­to­gra­fi­je pje­va­ča i gru­pa) o njoj, o kul­t­nim iz­da­nji­ma plo­ča i sin­gli­ca, fes­ti­va­li­ma i za­čet­ku roc­ka na ovim pros­to­ri­ma.

Autor knji­ge du­go­go­diš­nji je ured­nik u Ju­go­to­nu Si­ni­ša Ška­ri­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.