Se­ri­ja ko­ja ni u 4. se­zo­ni ne po­sus­ta­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

I u če­t­vr­toj se­zo­ni Virus ne gu­bi na svo­jem in­ten­zi­te­tu. Čes­tit­ke sce­na­ris­ti­ma što vje­što us­pi­je­va­ju oču­va­ti ne­ma­lu te­melj­nu eki­pu se­ri­je una­toč svim opas­nos­ti­ma kroz ko­je ih prov­la­če. Svi­đa nam se i la­ga­ni za­okret gdje se se­ri­ja sa­da vi­še kon­cen­tri­ra na zgod­nu Dut­ch, pro­tiv če­ga do­is­ta ne­ma­mo baš ni­šta pro­tiv. Ka­ko stva­ri sto­je, Virus će­mo gle­da­ti još ko­ju se­zo­nu ia­ko ne­ma kul­t­ni sta­tus kao Ži­vi mr­tva­ci.

Kri­ti­ka pro­pa­gan­de i s jed­ne i s dru­ge stra­ne že­ljez­ne za­vje­se u is­toj se­ri­ji tra­ži do­is­ta ve­li­ku vje­šti­nu, ko­ju su auto­ri do­is­ta i po­ka­za­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.