Pred­stav­lja­mo pet naj­ljep­ših ku­ća u Za­gre­bu

Sve su ku­će bi­le no­mi­ni­ra­ne za nagradu Dra­go Ga­lić Udru­ge hr­vat­skih ar­hi­te­ka­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ba­li­ja ZA­GREB

Naj­no­vi­ju ku­ću, do­vr­še­nu 2016. go­di­ne, ar­hi­tekt An­te Nik­ša Bi­lić iz­gra­dio je na zah­tjev oca sto­ma­to­lo­ga te u nju ugra­dio i or­di­na­ci­ju

S ulič­ne stra­ne iz­gle­da­ju pot­pu­no ne­na­met­lji­vo. Jed­nos­tav­nih, čis­tih li­ni­ja, bez ukras­nih de­ta­lja na pro­če­lji­ma. In­te­ri­jer je, pak, pot­pu­no otvo­ren. Sve pros­to­ri­je ku­će “ko­mu­ni­ci­ra­ju” jed­na s dru­gom. Sva­ki ku­tak ku­će mak­si­mal­no je is­ko­ri­šten i funk­ci­ona­lan, dok je ve­li­ka paž­nja po­sve­će­na dvo­ri­štu gdje sta­na­ri uži­va­ju skri­ve­ni od zna­ti­želj­nih po­gle­da.

Unu­tar­nji ba­zen u po­dru­mu

Smje­ro­vi su to grad­nje u za­gre­bač­koj ar­hi­tek­tu­ri po­s­ljed­njih go­di­na. Naj­bo­lja os­tva­re­nja stam­be­ne no­vo­grad­nje is­ti­če Udru­že­nje hr­vat­skih ar­hi­te­ka­ta (UHA), a nji­ho­ve no­mi­na­ci­je pro­tek­lih šest go­di­na za nagradu Dra­go Ga­lić in­s­pi­ri­ra­le su nas da po­tra­ži­mo naj­ljep­še ku­će u gra­du. Jed­na od naj­ljep­ših obi­telj­skih ku­ća, do­vr­še­na 2016., jest “Ku­bi­ka” u Uli­ci Hor­va­to­vac. Nas­ta­la je na­kon što su se inves­ti­to­ri od­lu­či­li sru­ši­ti sta­ru ku­ću s po­čet­ka 20. sto­lje­ća ko­ja ni­je mo­gla za­do­vo­lji­ti po­tre­be če­tve­ro­čla­ne obi­te­lji. An­ga­ži­ra­li su stu­dio An­te­mu­ra­les, a autor ku­će ve­li­či­ne 250 kva­dra­ta An­te Nik­ša Bi­lić mo­rao je u nju uk­lo­pi­ti i or­di­na­ci­ju za oca sto­ma­to­lo­ga. - Or­di­na­ci­ju sa za­seb­nim ula­zom ure­di­li smo u su­te­ren­skom pros­to­ru, a pri ula­sku je for­mi­ran uko­pa­ni atrij sa sta­blom. On je pro­tu­te­ža ulič­nom atri­ju, a ti­me or­di­na­ci­ja do­bi­va proz­rač­nost i os­vjet­lje­nje – ka­že An­te Nik­ša Bi­lić. U 2015. su go­di­ni čak dva objek­ta no­mi­ni­ra­na za go­diš­nju nagradu UHA-e sa­gra­đe­na u Za­gre­bu. Ri­ječ je o ku­ći u Uli­ci Ze­le­njak 23, či­ji su auto­ri To­mis­lav Ćur­ko­vić i Zo­ran Zi­da­rić iz Stu­di­ja Dva ar­hi­tek­ta te “Ku­ći 032” na adre­si Pan­tov­čak 265 ko­ju pot­pi­su­ju Da­ni­jel Ma­ra­so­vić i Fi­lip Poc­ho­brad­sky iz “Stu­di­ja Cr­ta”. Objekt na Ze­le­nja­ku ve­li­či­ne 400 kva­dra­ta s unu­tar­njim ba­ze­nom pro­jek­ti­ran je za brač­ni par s dvo­je dje­ce. Na­la­zi se u uskoj uli­ci na Ša­la­ti, u dvo­ri­štu je nat­kri­ve­na te­ra­sa, a ci­je­li pri­zem­ni dio na­mi­je­njen je dnev­nom bo­rav­ku i bla­go­va­oni­ci. Ima­ju i unu­tar­nji ba­zen u po­dru­mu. Ku­ća ima dvi­je eta­že, jed­na­ko kao i ona na Pan­tov­ča­ku, u ko­joj su pro­jek­ti­ra­ne tri za­seb­ne stam­be­ne je­di­ni­ce na ukup­no 631 kva­drat sa za­jed­nič­kim po­dru­mom za bli­ske pri­ja­te­lje i nji­ho­ve obi­te­lji. Na straž­njem di­je­lu par­ce­le je vanj­ski ba­zen, do ko­jeg se do­la­zi iz bo­rav­ka. “Ku­ća 2P” u Her­ce­go­vač­koj no­mi­ni­ra­na je

Pros­tran vrt “go­vo­ri” o čež­nji sta­na­ra za od­ma­kom od uli­ce i po­vrat­kom pri­ro­di

za naj­bo­lju grad­nju u 2012., a kad su je po­če­li pro­jek­ti­ra­ti, ar­hi­tek­ti Ta­nja Go­leš i Ve­dran Pe­di­šić iz pro­jek­t­nog ure­da San­grad + Avp ima­li su za­da­tak stvo­ri­ti dom za dvi­je ve­li­ke srod­ne obi­te­lji.

Par­ki­ra­nje na kro­vu

Ri­ječ je o dva bra­ta ko­ji su htje­li da se u objek­tu na­pra­ve dva sta­na, a da ni je­dan ne ro­bu­je dru­gom. – Ku­ću od 500 če­tvor­nih me­ta­ra for­mi­ra­li smo na iz­nim­no str­moj par­ce­li. S uli­ce iz­gle­da kao pri­zem­ni­ca, dok se s Tr­ga Fran­cu­ske Re­pu­bli­ke vi­di ko­li­ko je go­le­mo zda­nje – is­ti­če Pe­di­šić, do­da­ju­ći da su par­king smjes­ti­li na krov ku­će. Još jed­na lje­po­ti­ca od 400 kva­dra­ta no­mi­ni­ra­na je za nagradu UHA-e, a sa­gra­đe­na je 2010. Ku­ća je to u Uli­ci Pod­fuš­čak u Šes­ti­na­ma, gra­đe­na za če­tve­ro­čla­nu obi­telj, a za njen iz­gled ta­ko­đer su zas­luž­na Dva ar­hi­tek­ta. Ćur­ko­vić i Zi­da­rić vrt “uvo­de u ku­ću” kroz atrij, spa­ja­ju­ći vanj­ski i unu­tar­nji pros­tor.

Na obli­ko­va­nje objek­ta i nje­go­vo po­zi­ci­oni­ra­nje na par­ce­li utje­ca­la je že­lja da se bor na sje­ve­ro­is­toč­nom uglu sa­ču­va. Zbog či­nje­ni­ce da u ku­ća­ma ži­ve tri bli­ske obi­te­lji, juž­ni dio par­ce­le is­pro­jek­ti­ra­li smo kao cje­li­nu bez vi­zu­al­nih pre­gra­da, a sve tri ku­će ima­ju jed­nak ras­po­red, po­jaš­nja­va­ju ar­hi­tek­ti Da­ni­jel Ma­ra­so­vić i Fi­lip Poc­ho­brad­sky.

Dva ar­hi­tek­ta To­mis­lav Ćur­ko­vić i Zo­ran Zi­da­rić u 25 go­di­na ra­da iz­gra­di­li su 30 ku­ća u Pod­s­lje­me­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.