Za­bri­nja­va­ju li vas vre­men­ski ek­s­tre­mi?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

NIKICA ZEBIĆ umi­rov­lje­nik

Nor­mal­no da me za­bri­nja­va­ju. Pri­ro­da gu­bi svo­ja svoj­stva, a ve­li­ka je ulo­ga čo­vje­ka u to­me.

BRANKO DOBRIĆ umi­rov­lje­nik

Ti su ek­s­tre­mi nez­god­ni na­ro­či­to za po­ljo­pri­vred­ni­ke. Ni­je ne­koć ta­ko bi­lo, da ne zna­te što će bi­ti na­ve­čer...

JELICA PERHAT ku­ća­ni­ca

Ne za­bri­nja­va­ju me pre­tje­ra­no jer će to­ga bi­ti ci­je­lo vri­je­me, a utje­ca­ti na to ne mo­gu. Tre­ba se pri­vi­ka­va­ti na tak­vo vri­je­me.

JAGICA LUGARIĆ umi­rov­lje­ni­ca

Bri­nu me tak­ve vre­men­ske ne­pri­li­ke i ve­li­ke pro­mje­ne. Ali ne­ma ne­ke ko­ris­ti od te mo­je bri­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.