Ko­ji su do­ku­men­ti po­treb­ni da bi se kon­ku­ri­ra­lo za zajam

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

pres­li­ka osob­ne is­kaz­ni­ce pre­du­go­vor, od­nos­no ugo­vor o ku­po­pro­da­ji sta­na ili ku­će za či­ju kup­nju se tra­ži kre­dit pres­li­ka zem­ljiš­nok­njiž­nog iz­vat­ka, pres­li­ku ak­ta za gra­đe­nje ili upo­ra­bu gra­đe­vi­ne u ko­joj se na­la­zi stan ili ku­ća ko­ju kan­di­dat na­mje­ra­va ku­pi­ti, od­nos­no gra­di­ti po­t­vr­da Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo o upi­su oso­be u Hr­vat­ski re­gis­tar o oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom jav­no­bi­ljež­nič­ki ovje­re­na iz­ja­va da kan­di­dat u vlas­niš­tvu ne­ma

stan ili ku­ću ili da u vlas­niš­tvu ima samo je­dan stan ili ku­ću ko­ju pro­da­je ra­di kup­nje ve­ćeg sta­na ili ku­će, od­nos­no grad­nje ve­će ku­će zbog po­tre­ba vlas­ti­tog sta­no­va­nja jav­no­bi­ljež­nič­ki ovje­re­na iz­ja­va brač­nog ili iz­van­brač­nog dru­ga, ži­vot­nog part­ne­ra ili ne­for­mal­nog ži­vot­nog part­ne­ra da ne­ma dru­gi stan ili ku­ću u vlas­niš­tvu ili da u vlas­niš­tvu ima samo je­dan stan ili ku­ću ko­ju pro­da­je ra­di kup­nje ve­ćeg sta­na ili ku­će od­nos­no grad­nje ve­će ku­će

Pro­jekt je raz­ra­dio Lo­vro Kuš­če­vić dok je bio mi­nis­tar gra­di­telj­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.