Li­ječ­ni­ci bez gra­ni­ca obus­ta­vi­li ak­ci­je spa­ša­va­nja na Me­di­te­ra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Pri­je­te­će po­na­ša­nje li­bij­ske obal­ne stra­že vr­lo je oz­bilj­no... ne smi­je­mo iz­lo­ži­ti na­še ko­le­ge opas­nos­ti”, tvr­di pred­sjed­nik ta­li­jan­ske udru­ge Li­ječ­ni­ci bez gra­ni­ca obja­vi­li su da će sus­pen­di­ra­ti svo­je ak­ci­je spa­ša­va­nja mi­gra­na­ta na Me­di­te­ra­nu, a kao raz­log za tu od­lu­ku na­vo­de mje­re ta­li­jan­ske vla­de ko­je su im ote­ža­le po­sao te li­bij­sku obal­nu stra­žu ko­ja ugro­ža­va nji­ho­ve ži- vo­te. “Sus­pen­di­rat će­mo svo­je ak­tiv­nos­ti jer sma­tra­mo da je pri­je­te­će po­na­ša­nje li­bij­ske obal­ne stra­že vr­lo oz­bilj­no... ne smi­je­mo iz­lo­ži­ti na­še ko­le­ge opas­nos­ti”, obja­vio je Lo­ris De Fi­lip­pi, pred­sjed­nik ta­li­jan­skog ogran­ka Li­ječ­ni­ka bez gra­ni­ca. U po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne u Ita­li­ju je sti­glo go­to­vo 600 ti­su­ća mi­gra­na­ta, a ve­ći­na njih na put je kre­nu­la ne­adek­vat­nim bro­do­vi­ma kri­jum­ča­ra iz Li­bi­je u ko­joj vla­da bez­a­ko­nje. Na tak­vim je pu­to­va­nji­ma ži­vo­te do sa­da iz­gu­bi­lo vi­še od 13 ti­su­ća mi­gra­na­ta. Bro­do­vi hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja ključ su spa­sa. Do­sad su spa­si­li vi­še od tre­ći­ne svih mi­gra­na­ta ko­ji su sti­gli na europ­sku oba­lu.

Bro­do­vi hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja ključ su spa­sa za ti­su­će lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.