Zašto tra­že že­ne iz su­sjed­nih ze­ma­lja, a ne Fran­cu­ske?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Akrap: Po­dru­čje biv­še Ju­gos­la­vi­je još je dos­ta op­te­re­će­no po­li­tič­kim nas­li­je­đem... Na­kon 1990. u zem­lja­ma biv­še dr­ža­ve po­čeo je na­glo sma­nji­va­ti broj mi­je­ša­nih bra­ko­va

Mi smo još za­tvo­re­no druš­tvo sklo­no tra­ži­ti part­ne­re, pri­je sve­ga u Hr­vat­skoj, pa tek ta­da u su­sjed­nim zem­lja­ma SO­NJA POD­GO­RE­LEC so­ci­olo­gi­nja Mu­škar­ci­ma ko­ji su se ože­ni­li že­na­ma iz BiH i Sr­bi­je važ­ni­ja je tra­di­ci­onal­na ulo­ga že­ne ne­go na­ci­onal­no pi­ta­nje MIR­JA­NA NA­ZOR prof. psi­ho­lo­gi­je u mi­ro­vi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.