Po­tre­ban je ja­či an­ga­žman Sje­di­nje­nih Dr­ža­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Tvor­ci Dayton­skog spo­ra­zu­ma su Ame­ri­kan­ci. Ho­će­te li po­tak­nu­ti raz­go­vo­re s nji­ma, oso­bi­to o rje­ša­va­nju kri­ze u BiH? Po­ku­ša­li smo to i sa SDA, ali vod­stvo te stran­ke ne po­ka­zu­je sprem­nost za rje­ša­va­nje tih pi­ta­nja. To pak po­ti­če sum­nje u stvar­ne na­mje­re boš­njač­ke po­li­ti­ke i pos­to­ja­nje stra­te­ških pla­no­va ko­ji su us­mje­re­ni pro­tiv op­s­tan­ka Hr­va­ta u BiH. Ta­kav stav ne­mi­nov­no vo­di u ra­di­ka­li­za­ci­ju sta­nja, što bi ta­ko­đer mo­gao bi­ti je­dan od ci­lje­va boš­njač­ke po­li­ti­ke, ko­ji, na ža­lost, za sa­da us­pješ­no pro­vo­de. Jas­no je da u tak­vim okol­nos­ti­ma pos­to­ji po­tre­ba za snaž­ni­jim i do­s­ljed­ni­jim an­ga­žma­nom Sje­di­nje­nih Dr­ža­va kao tvor­ca i jam­ca dayton­skog us­ta­va i nje­go­vih na­če­la. Lo­gič­no je da ta zem­lja in­zis­ti­ra na pro­ved­bi od­lu­ka Us­tav­nog su­da BiH kao te­melj­ne pret­pos­tav­ke vla­da­vi­ne pra­va, što se po­seb­no od­no­si na od­lu­ke ve­za­ne za iz­mje­ne Iz­bor­nog za­ko­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.