Proš­lo je 25 go­di­na od raz­mje­ne rat­nih lo­go­ra­ša u Ne­me­ti­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sve­ča­nom aka­de­mi­jom i po­sje­tom mjes­tu raz­mje­ne u Ne­me­ti­nu Hr­vat­sko druš­tvo lo­go­ra­ša sr­p­skih kon­cen­tra­cij­skih lo­go­ra obi­lje­žit će 25. go­diš­nji­cu raz­mje­ne svi za sve ka­da je iz sr­bi­jan­skih lo­go­ra raz­mi­je­nje­no 714 rat­nih za­rob­lje­ni­ka. To je ujed­no dan ka­da se obi­lje­ža­va „Dan sje­ća­nja na za­to­če­ni­ke ne­pri­ja­telj­skih lo­go­ra ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta“. – Pos­li­je tje­da­na i mje­se­ci za­to­če­niš­tva ni­smo vje­ro­va­li da nas vo­de na raz­mje­nu. Tra­ja­lo je to ci­je­li dan, a u po­je­di­nim tre­nu­ci­ma smo mis­li­li ka­ko je sve go­to­vo i da od to­ga ne­ma ni­šta... Na kra­ju raz­mje­na je ipak obav­lje­na i 714 za­to­če­ni­ka iz vi­še sr­bi­jan­skih lo­go­ra pu­šte­no je na slo­bo­du – ka­že pred­sjed­nik Hr­vat­skog druš­tva lo­go­ra­ša sr­p­skih kon­cen­tra­cij­skih lo­go­ra Da­ni­jel Re­hak, ko­ji je i sam to­ga da­na raz­mi­je­njen. Naj­ve­ći dio to­ga da­na raz­mi­je­nje­nih lo­go­ra­ša bio je iz Vu­ko­va­ra i Sla­vo­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.