Obi­lje­že­na 26. ob­ljet­ni­ca tra­gič­ne pogibije dvo­ji­ce po­li­ca­ja­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sve­tom mi­som u cr­k­vi sv. Mar­ti­na i po­la­ga­njem vi­je­na­ca pod­no spo­me­ni­ka is­pred Po­li­cij­ske pos­ta­je Be­li Ma­nas­tir obi­lje­že­na je 26. go­diš­nji­ca tra­gič­ne pogibije dvo­ji­ce pri­pad­ni­ka PP-a Be­li Ma­nas­tir. To­ga da­na su iz za­sje­de ubi­je­ni po­li­caj­ci Ma­ri­jan Kuz­man i Zo­ran Si­na­no­vić, ko­ji su bi­li u re­do­vi­toj po­li­cij­skoj pa­tro­li is­pred vo­jar­ne u Be­lom Ma­nas­ti­ru. “Ov­dje is­pred PP-a Be­li Ma­nas­tir oda­je­mo po­što­va­nje i za­hval­nost po­li­caj­ci­ma ko­ji su da­li svo­je ži­vo­te za slo­bo­du do­mo­vi­ne”, re­kao je mi­nis­tar hr­vat­skih bra­ni­te­lja To­mo Me­dved, ko­ji je bio na po­la­ga­nju vi­je­na­ca. Rat­ni za­po­vjed­nik PP-a Be­li Ma­nas­tir An­to Pr­go­met re­kao je ka­ko su stra­da­li po­li­caj­ci ubi­je­ni iz za­sje­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.