Po­sva­dio se sa su­sje­dom pa ga iz­u­da­rao če­ki­ćem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Sva­đe dvo­ji­ce su­sje­da iz Osi­je­ka kul­mi­ni­ra­le su po­ku­ša­jem uboj­stva u pe­tak oko 12.30 sa­ti. Ka­ko doz­na­je­mo, 52-go­diš­njak je do­šao do do­ma 34-go­diš­nja­ka i tra­žio da iz­a­đe. Su­ko­bi­li su se po­nov­no, a sta­ri­ji mu­ška­rac naj­pri­je je vlas­ti­tom gla­vom slo­mio no­sio mla­đe­mu. Iz­u­da­rao ga je po­tom če­ki­ćem, ko­ji na se­bi ima ne­što na­lik šilj­ci­ma, pr­vo po gla­vi, a po­tom i po tijelu. Mla­đi je su­sjed za­vr­šio u bol­ni­ci, a sta­ri­ji je uhi­ćen i pri­tvo­ren.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.