Zbog ja­kog vje­tra avi­oni ni­su sle­tje­li u Du­brov­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Jak vje­tar u ne­dje­lju uju­tro uz­ro­ko­vao je pro­ble­me u zrač­nom pro­me­tu na ju­gu Hr­vat­ske pa je ta­ko ne­ko­li­ko zra­ko­plo­va pre­us­mje­re­no u dru­ge zrač­ne lu­ke, po­t­vr­đe­no je u ne­dje­lju iz Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik. – Ne­ko­li­ko zra­ko­plo­va ju­tros ni­je sle­tje­lo, ali na­da­mo se da će se si­tu­aci­ja ti­je­kom da­na nor­ma­li­zi­ra­ti. Easyjet je pro­du­žio za Brin­di­si, Tran­sa­via je otiš­la u Za­dar, a Ali­ta­lia je pro­du­ži­la u Ti­ra­nu – re­kao je Mi­ho Zglav.

Za­vr­ši­li u Ita­li­ji EasyJet dva je le­ta mo­rao pre­us­mje­ri­ti u Ita­li­ju na­kon što iz tri po­ku­ša­ja ni­su us­pje­li sle­tje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.