Ku­ća Ze­le­njak (Dva ar­hi­tek­ta), Ša­la­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Osim pros­tra­ne te­ra­se u ko­joj uži­va­ju uku­ća­ni, u unu­traš­njost ku­će To­mis­lav Ćur­ko­vić i Zo­ran Zi­da­rić pos­ta­vi­li su i ba­zen, ko­ji se na­la­zi u po­drum­skom di­je­lu, od­mah uz ga­ra­žu. Ku­ća je po­zi­ci­oni­ra­na uz uli­cu, po­šti­va­ju­ći za­da­ni gra­đe­vin­ski smjer pos­to­je­će iz­grad­nje, ali je po­dig­nu­ta iz­nad ra­zi­ne ces­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.