“2P”, (San­grad+ AVP), Her­ce­go­vač­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

U jed­noj obi­te­lji, uz ro­di­te­lje, ži­vi i tro­je dje­ce, a u dru­goj pe­te­ro, pa je zgra­da pre­pu­na sta­na­ra, ko­ji ima­ju tek za­jed­nič­ki pris­tup iz Her­ce­go­vač­ke, kao i ve­li­ki za­jed­nič­ki dvo­riš­ni pros­tor te pros­tor u po­dru­mu u ko­je­mu se dru­že uku­ća­ni. Ku­ća ima ge­oter­mal­no gri­ja­nje te so­lar­ne pa­ne­le, ka­že Ve­dran Pe­di­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.