145 KI­LO­ME­TA­RA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

bit će du­ga­čak si­gur­nos­ni zid uz gra­ni­cu s Ira­nom. Tur­ska je još 2015. go­di­ne po­če­la grad­nju zi­da na gra­ni­ci sa Si­ri­jom­du­goj 911 ki­lo­me­ta­ra, a do­sad je već sa­gra­đe­no 556 ki­lo­me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.