Re­kor­dan pro­met u za­dar­skim lu­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

U pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne u Lu­ci Ga­že­ni­ca i Grad­skoj lu­ci Za­dar za­bi­lje­ži­li su uku­pan pro­met od 991.248 put­ni­ka što je za 8,2% vi­še ne­go la­ni u is­tom raz­dob­lju. Na li­ni­ji Za­dar-An­co­na put­ni­ka je 38,8% vi­še, a do­la­za­ka kru­ze­ra je 17% vi­še. (h)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.