Vru­ći­nu naj­te­že pod­no­se oni na dr­žav­noj pla­ći

Uh­lje­bi od­lu­či­li kaz­ni­ti čo­vje­ka ko­ji je odra­dio nji­hov po­sao i to s tri­ča­vih 25, a ne 100 ti­su­ća ku­na!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Groz­no je vru­će. Pre­vru­će. Lju­di su pot­pu­no po­gu­bi­li živ­ce i po­lu­dje­li. Ne zna se ko­me je go­re, tu­ris­ti­ma, ko­ji mo­ra­ju na dnev­nu do­zu ku­pa­nja i sun­ca, jer od­mor će pro­ći za tren, a os­vje­že­nja ne­ma ni u mo­ru ni u zra­ku, ili do­ma­ći­ni­ma ko­ji im na ovoj vru­ći­ni ku­ha­ju, čis­te, vo­de ih i ugoš­ća­va­ju, svjes­ni da će cr­na, suš­na zi­ma du­go po­tra­ja­ti. Ipak, či­ni se ka­ko vru­ći­nu naj­te­že pod­no­se oni ko­ji su na dr­žav­noj pla­ći. Od šu­ma­ra do pre­mi­je­ra. Či­tam, u Za­dru tu­rist iz­mla­tio vlas­ni­ka apart­ma­na. Iz­najm­lji­vač je pred ku­ćom pra­vio bu­ku ra­de­ći bru­si­li­com i sme­tao gos­tu dok je s dje­voj­kom pio ka­vu na te­ra­si. Ka­da je goš­ća uze­la ka­me­ru ka­ko bi sni­mi­la gaz­du i obja­vi­la ga na bo­oking.co­mu, lju­baz­ni do­ma­ćin joj je sta­vio ru­ku na objek­tiv ka­me­re. Gost je na to “is­pa­lio” i iz­najm­lji­vač je do­bio li­je­pe ba­ti­ne. Doš­la je po­li­ci­ja i bez pu­no pi­ta­nja na ovoj vru­ći­ni pri­ja­vi­la obo­ji­cu za re­me­će­nje jav­nog re­da i mi­ra. Na Pre­kr­šaj­ni sud vlas­nik apart­ma­na do­šao je vid­no iz­u­da­ran, na­kon što je obra­đen na hit­noj. Kaž­njen ni­je nit­ko. Sut­ki­nja je za­klju­či­la da ni­je bi­lo re­me­će­nja jav­nog re­da i mi­ra i pos­la­la ih ku­ći. Valj­da je i njoj bi­lo vru­će. Dru­gi pri­mjer. Hr­vat­ske šu­me kaž­nja­va­ju sto­ča­ra ko­ji je očis­tio sta­ri, za­ras­li put ko­jim su nje­go­vi pre­ci obi­la­zi­li sto­ku na is­pa­ši. Čo­vjek se po­ža­lio Slo­bod­noj Dal­ma­ci­ji da su mu iz­ra­ču­na­li ka­ko bi mo­gao bi­ti kaž­njen iz­no­som ve­ćim od 100.000 ku­na. Je li it­ko iz tih Hr­vat­skih šu­ma ko­je ci­je­lo lje­to go­re čuo va­paj va­tro­ga­sa­ca ko­ji zbog za­ras­lih i neo­dr­ža­va­nih pu­te­va ne mo­gu ga­si­ti va­tru? Da slu­ša­ju ra­dio, gle­da­ju TV ili či­ta­ju no­vi­ne, zna­li bi da ih An­te Sa­na­der, Vin­ko Priz­mić, Sti­pe Bo­žić i broj­ni dru­gi ko­ji su se bo­ri­li ovog lje­ta s po­ža­ri­ma pro­zi­va­ju zbog ne­ra­da i ne­re­da. Sto­čar ko­ji mo­ra pla­ti­ti kaz­nu jer je očis­tio put, ka­že da je šu­ma­ra o svo­jim pos­tup­ci­ma oba­vi­jes­tio još pr­vog da­na. Ia­ko ga je šu­mar obi­la­zio i gle­dao ka­ko na­pre­du­ju ra­do­vi, ka­da ga je net­ko ano­nim­no pri­ja­vio, dr­žav­ni uh­lje­bi od­lu­či­li su kaz­ni­ti čo­vje­ka ko­ji je odra­dio nji­hov po­sao i sa­da “ta­mi­ćem” obi­la­zi svo­jih 20 kra­va i do­no­si im vo­du. Put ko­ris­te i dru­gi vlas­ni­ci par­ce­la. Upra­vi­telj Hr­vat­skih šu­ma u Spli­tu na to se i ne os­vr­će već se ne mo­že na­ču­di­ti odak­le sto­ča­ru in­for­ma­ci­ja o to­li­kom iz­no­su kaz­ne, a vje­ro­jat­no ne­će pla­ti­ti vi­še od tri­ča­vih 25.000 ku­na.. Na ovoj vru­ći­ni dr­žav­nim uh­lje­bi­ma sit­ni­ca, za sto­ča­ra, oca obi­te­lji s tro­je dje­ce i sa su­pru­gom ko­ja ne ra­di – pra­vo bo­gat­stvo. Vru­ći­na je uda­ri­la u gla­vu i mi­nis­tru po­ljo­pri­vre­de To­lu­ši­ću pa je htio po krat­kom pos­tup­ku dras­tič­no po­ve­ća­ti ci­je­nu pre­gle­da uvoz­ne ro­be i ta­ko ko­li­ko-to­li­ko za­šti­ti­ti do­ma­će po­ljo­pri­vred­ni­ke. No, iz­gle­da da ni­šta bo­lje vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re ne pod­no­si ni pre­mi­jer Plen­ko­vić ko­ji mu je pac­ku dao auto­krat­ski, s ekra­na, u TV in­ter­v­juu pa je To­lu­šić “ohla­dio” i po­vu­kao tek do­ne­se­nu od­lu­ku. Na ra­dost i zlu­ra­dost su­sje­da. Pre­mi­jer je po­jav­lji­va­nje na TV-u is­ko­ris­tio i da od­go­di pri­mje­nu po­re­za na ne­kret­ni­ne. Ka­že da taj po­rez mi ni­smo do­bro ra­zu­mje­li. Ne znam mis­li li da će­mo bi­ti pa­met­ni­ji kad lje­to pro­đe ili da ga ne­će­mo shva­ti­ti ni­ka­da.

Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.